„Bažnyčios žinios“. 2007 spalio 31, Nr.20. <<< atgal į numerio turinį

Dvasininkijos kongregacijos prefekto kardinolo Claudio Hummes žinia katechetams

Mieli Katechetai ir Katechetės,

Viešpaties ramybė tebūna su jumis!

Šiais pirmaisiais mano tarnystės Šventajam Tėvui Benediktui XVI Dvasininkijos kongregacijoje, kuriai yra patikėta taip pat ir katechezė, metais noriu jus nuoširdžiai ir broliškai pasveikinti.

Meldžiu gerąjį Dievą, didžiai mylintį ir apstų gailestingumo, jums ypatingo palaiminimo.

Tai darau per Šv. evangelisto Luko šventę, prisimindamas jo pamatinį įnašą į mirusio ir prisikėlusio Jėzaus bei jo Karalystės skelbimą.

Visų pirma trokštu išreikšti savo pagarbą jūsų bažnytinei nenuilstamai tarnystei, tokį skaičių jums patikėtų katechumenų ar jau pakrikštytųjų ugdant krikščioniškojo tikėjimo dvasia.

Užtikrinu savo palankumą jums, mieli broliai ir seserys, kurie esate įsipareigoję kovoti gerą kovą už tikėjimą, dažnai pareikalaujančią iš jūsų herojiško pasiaukojimo, į kurį jūs vis dėlto atsiliepiate su džiaugsmu ir ištverme.

Kasdiene ištikimybe Dievui ir žmogui jūs esate tikras turtas savo parapijų bendruomenėms. Jūs esate vienas iš labiausiai padrąsinančių ženklų, kuriais Viešpats nesiliauja mus stiprinęs ir stebinęs.

Ir toliau rodykite troškimą ir ryžtą iš tiesų įgyti mokytojams, ugdytojams ir tiesos liudytojams būdingų bruožų, kad šią tiesą visapusiškai ir ištikimai perteiktumėte šių dienų žmogui.

Būkite pasiruošę sustiprinti savo tikėjimą, malda, ugdymu, meile „visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15). Būkite visada džiugūs ir uolūs, kad taip pat ir per jūsų darbus „visuose dalykuose per Jėzų Kristų būtų šlovė Dievui. Jam garbė ir galybė per amžių amžius!“ (1 Pt 4, 11).

Raginu melstis ir ištikimai puoselėti meilės, atsidavimo, klausymosi bei tylos ryšį su Viešpačiu.

Pasaulyje, dažnai neturinčiame vilties, tapusiame prievartos ir savanaudiškumo auka, kiekvienas jūsų gestas, kiekviena jūsų šypsena, kiekvienas jūsų žodis tebūna gyvas liudijimas, kad Viešpats nugalėjo nuodėmę bei mirtį ir meilė yra įmanoma!

Iš naujo atraskite savo liudijimo giliąsias šaknis Krikšte ir Sutvirtinime. Savo, kaip katechetų, tarnystę maitinkite galiūnų maistu – Eucharistija.

Savo dovanai duodama ir ištikima tarnyste apreikškite Jėzaus veidą visiems, kuriuos sutinkate.

Viešpaties Dvasia teatnaujina jūsų gyvenimą ir teaugina jūsų tarpusavio bendrystę.

„Tegu mūsų laikų pasaulis, kuris ieško kartais skausmingai, o kartais viltingai, išgirsta Gerąją Naujieną ne iš liūdnų ir netekusių drąsos, nekantrių ir gniaužiamų baimės skelbėjų, bet iš Evangelijos tarnautojų, kurių gyvenimas žėruoja kaitra, kurie pirmi persiėmė Kristaus džiaugsmu ir yra pasirengę paaukoti savo gyvenimą tam, kad Karalystė būtų skelbiama ir Bažnyčia įdiegta pasaulio širdyje“ (Evangelii nuntiandi 80).

Meldžiu jums palaiminimo, kuris buvo toks brangus šv. Pranciškui Asyžiečiui: „Viešpats tave telaimina ir tesaugo.

Tešviečia tau savo veidu ir tedovanoja savo gailestingumą.

Viešpats teatkreipia į tave savo žvilgsnį ir tedovanoja tau savo ramybę.“

Švč. Mergelė Marija, Evangelizacijos Žvaigždė, tegul jus veda bei globoja ir tebūna jums tikros vilties ženklu.

Vatikanas, 2007 m. spalio 18 d.

Šv. evangelisto Luko šventė

Kard. Claudio Hummes
Prefektas


© „Bažnyčios žinios“