„Bažnyčios žinios“. 2007 rugsėjo 20, Nr.17. <<< atgal į numerio turinį

Nauji leidiniai

Joseph Ratzinger / Benediktas XVI. Jėzus iš Nazareto. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 448 p.

Josepho Ratzingerio, vieno intelektualiausių planetos žmonių, tapusio popiežiumi Benediktu XVI, pirmosios knygos atskaitos taškas – Jėzus, traktuojamas remiantis Jo bendryste su Tėvu, kuri yra tikroji Jo asmenybės esmė, be kurios neįmanoma Jo suprasti, ir dėl kurios Jis taip arti mūsų ir šiandien. Jėzus vaizduojamas pasitikint evangelijomis, kartu suponuojant visa, ką apie literatūros žanrus, ištaros ketinimą, evangelijų bendruomeninį kontekstą sako Vatikano II Susirinkimas ir šiuolaikinė egzegezė. Evangelijų Jėzų išvystame kaip tikrąjį, „istorinį“, Jėzų tikrąja šio žodžio prasme. Popiežiaus teigimu, ši knyga jokiu būdu ne magisteriumo aktas, bet vien jo asmeninių „Viešpaties veido“ (plg. Ps 27, 8) ieškojimų išraiška.

 

Jean Vanier. Į Jėzaus slėpinį – skaitant Evangeliją pagal Joną. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 288 p.

„Šiuose puslapiuose norėčiau perteikti muziką, kuri atsklido iki manęs, pasinėrus į Jono evangelijos žodžių tėkmę. Išgirstoji melodija pabudino ir sušildė mano širdį, atvėrė protą, suteikė viltį, prasmę ir kryptį mano gyvenimui, atskleidė tai, kas manyje gražu ir sužeista, kokia šio kenčiančio pasaulio, kuriame gyvename, prasmė“ (Jean Vanier).

Ši knyga – tai daugelio metų apmąstymų, studijų, maldos ir bendruomeninio gyvenimo vaisius. Jos stilių autorius vadina „meditacine proza“ ir siūlo Jono evangeliją skaityti ne tiek ieškant teologijos, istorijos ar Biblijos žinių, kiek trokštant pasinerti į Jėzaus slėpinį. Autorius turi viltį, kad dalydamasis su skaitytoju Jono evangelijos įžvalgomis, pajėgs atskleisti tai, ką pats joje randa – tokį dvasingumą, kuris suteikia šviesos, stiprybės ir meilės, ir tokį gyvenimą, kuriame per asmeninį ryšį su Jėzumi patiriama bendrystė su Dievu. Jėzus – Jono evangelijos centras, jos dvasingumo šaltinis. Jis atėjo tam, kad atskleistų žmonėms buvusias apgavystes, iliuzijas ir veidmainystę, kad paliudytų tiesą ir nuvestų mus pas gailestingą  ir atleidžiantį Dievą.

Patrice Chocholski. 15 maldos dienų su seserimi Faustina. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 88 p.

„Dievo Gailestingumo žinia sparčiai plinta pasaulyje ir paliečia širdis daugelio žmonių, primiršusių Dievą bei paskendusių kasdienio gyvenimo rūpesčiuose. Iškeldamas į altoriaus garbę seserį Faustiną, popiežius Jonas Paulius II Bažnyčios vardu patvirtino kukliai vienuolei paties Jėzaus patikėtą misiją – būti „Dievo Gailestingumo sekretore“, kad per ją visi pažintų Dievo meilę žmonėms, visiškai atsiskleidžiančią Nukryžiuotojo Kristaus širdyje“, – rašo Žodyje Lietuvos skaitytojams kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

„Turiu surašyti savo sielos susitikimus su Tavimi, o Dieve, ypatingomis Tavo apsilankymų akimirkomis. Turiu rašyti apie Tave, o nesuvokiamai gailestingasis mano vargšei sielai“, – tokiais žodžiais pradeda savo dienoraštį Faustina.

Knygoje dėstomos pagrindinės lenkų kilmės katalikų mistikės šv. Faustinos Kowalskos dienoraščio mintys, atskleidžiančios jos mistinio bendradarbiavimo su Dievu patirtį ir perteikiančios jos išgyventą Dievo gailestingumą. Analizuojamos ir kitos temos: santykis su blogiu ir jo ideologija, istoriniai, socialiniai bei politiniai klausimai.


© „Bažnyčios žinios“