Mirė kun. Juozapas Bukauskas (1923 – 1999)
 

Gruodžio 8 d. Pagramantyje (Tauragės r.) mirė Pagramančio klebonas kunigas Juozapas Bukauskas.

Juozapas Bukauskas gimė 1923 m. gegužės 25 d. Lazdijų rajone, Didžiasalio kaime. Mokėsi Alytaus gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1947 m. gruodžio 20 d. Vikaravo Seirijuose, 1949 m., jausdamas arešto pavojų, pasitraukė į Telšių vyskupiją. Dirbo vikaru Mosėdyje ir Sedoje, klebonavo Janapolėje, Pavandenėje, Endriejave ir Pagramantyje. Gruodžio 9 d. Pagramančio bažnyčioje laikytos gedulinės pamaldos. Kun. Juozapas Bukauskas palaidotas gruodžio 10 d. Pavandenės bažnyčios šventoriuje. Gedulines šv. Mišias koncelebravo 29 kunigai, joms vadovavo ir pamokslą pasakė vyskupas A. Vaičius. Laidotuvėse dalyvavo 33 kunigai, 8 klierikai ir didžiulis būrys tikinčiųjų.

-T-