Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

1999 metų gruodžio 15 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis, kuriam vadovavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Posėdžio metu buvo apsvarstyta katalikiškosios žiniasklaidos padėtis Lietuvoje. Vyskupai pažymėjo, kad, norint pakelti katalikiškosios žurnalistikos lygį, reikia ieškoti galimybių siųsti gabius jaunuolius studijuoti ir stažuotis į užsienį, kur jie susipažintų su jau veikiančių katalikiškosios žiniasklaidos institucijų patirtimi. Be to, atkreiptas dėmesys, kad būtina gilinti Bažnyčios hierarchijos ir katalikiškosios žiniasklaidos darbuotojų tarpusavio supratimą. Kitų metų pradžioje numatoma surengti apskritąjį stalą ar konferenciją, kur dvasininkijos ir žiniasklaidos atstovai galėtų pasidalyti nuomonėmis.

Posėdyje taip pat aptarti katalikiškojo ugdymo klausimai. Katalikiškųjų mokyklų pedagogų asociacijos prašymu buvo apsvarstyta galimybė pagelbėti katalikams mokytojams keliant jų profesinę kvalifikaciją. Šiam bendradarbiavimui pritarta. LVK Švietimo komisijai pavesta ieškoti kandidatūros asmens, kuris, bendradarbiaudamas su asociacijos pirmininku, padėtų katalikams mokytojams rengti dvasines lavybas bei konferencijas ir koordinuotų šį darbą.

Vyskupai patvirtino Katalikų televizijos studijos nuostatus.

Svarstant sielovadinius prioritetus artimiausiai ateičiai, vyskupai sutarė, kad kitais metais daugiausia dėmesio derėtų skirti šeimų pastoracijai. LVK Pasauliečių apaštalavimo komisijai pavesta, bendradarbiaujant su Didžiojo 2000 metų jubiliejaus komitetu, parengti pasiūlymus kitam LVK plenariniam posėdžiui.

Posėdyje nutarta sujungti Dievo tarnų arkiv. T. Matulionio, arkiv. M. Reinio ir vysk. Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylas siekiant paspartinti jų svarstymą Vatikane. Vyskupai taip pat nutarė ateityje koordinuoti savo veiksmus, pradedant beatifikacijos procesą vyskupijose.

Aptartos galimybės išleisti pataisytą giesmyną, kuris būtų priimtinas visoms vyskupijoms. Vyskupai buvo informuoti apie parengtą vienuolių įžadų apeigyną.

Tarpdiecezinio katechetikos centro direktoriumi 3 metų kadencijai paskirtas kunigas Vidmantas Balčaitis.

Vyskupai buvo informuoti apie Kultūros ministerijos paminklosaugos departamento iniciatyva vykusį pasitarimą. Vyskupai pataisė šio pasitarimo rezoliucijos projektą. Aptarus rengiamos parodos „Krikščionybė Lietuvoje” aplinkybes, nutarta kreiptis į rengėjus, kad tarp parodos rengėjų būtų įtrauktos ir Lietuvos katalikų vyskupijos, o prie eksponatų pažymėta, kuriai vyskupijai priklauso minėtas eksponatas.

Svarstant jubiliejaus renginius, buvo pristatyta pasirengimo giesmių šventei „Kristui gieda Lietuva” eiga. Nutarta, kad maldos už krikščionių vienybę savaitės renginiuose sausio 19 ir 21 dienomis Tauragėje ir Klaipėdoje kaip Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovas dalyvaus Telšių vyskupas A. Vaičius, sausio 25 dieną Vilniuje – Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis.
Atkreiptas dėmesys, kad gruodžio 25 dieną Jubiliejaus atidarymo pamaldos rengiamos tik vyskupijų katedrose ar prokatedrose. Kitose bažnyčiose tą dieną specialios Jubiliejaus durų atidarymo pamaldos nerengiamos, tik galima aukoti vienerias Mišias pagal jubiliejiniame mišiole pateiktus tekstus.

Kitas LVK plenarinis posėdis turėtų įvykti 2000 metų sausio 26 dieną Kaune.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas