Mirė kunigas jubiliatas Ignas Paberžis (1912 – 1999)
 

Spalio 16 d. mirė Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos altaristas kun. jubil. teol. lic. Ignas Paberžis. I. Paberžis gimė 1912 m. rugsėjo 27 d. Rokiškio parapijoje, Pužonių kaime. Baigęs Kauno kunigų seminariją, 1938 m. birželio 11 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Panevėžio vyskupijos Smilgių, Zarasų, Saločių, Pasvalio, Vaškų, Biržų, Ramygalos parapijose, taip pat Lukštų parapijos administratoriumi. Panevėžio vyskupas K. Paltarokas, 1949 m. išrinktas Vilniaus arkivyskupijos kapitulos vikaru, tų metų spalio 26 d. kun. I. Paberžį perkėlė į Vilnių ir paskyrė Šv. Teresės parapijos vikaru. 1952 m. rugsėjo 5 d. jis paskiriamas Kauno kunigų seminarijos dėstytoju. 1956 m. vasarą kun. I. Paberžis vėl grįžta į Vilniaus vyskupiją ir dirba Butrimonių, Rūdiškių, Šalčininkų, Trakų parapijų administratoriumi, Šalčininkų dekanu, Lentvario ir Vilniaus šv. Rapolo parapijų klebonu ir dekanu. Nuo 1972 m. rugsėjo jis Vilniaus šv. Petro ir Povilo parapijos, nuo 1975 m. Vilniaus Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos altaristas, turintis vikaro teises. Nuo 1970 iki 1996 m. kun. I. Paberžis ėjo Vilniaus arkivyskupijos Tribunolo teisėjo pareigas. Kunigo darbštumas ir uolumas visiems ypač akivaizdžiai atsiskleidė Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijoje, kur jis, kol galėjo, kiekvieną dieną aukojo šv. Mišias, uoliai klausė išpažinčių, laidojo mirusiuosius.

Kun. I. Paberžis palaidotas spalio 19 d. Vilniaus Rokantiškių kapinėse šalia tragiškai 1991 m. žuvusio kun. Stanislovo Lidžio. Laidotuvių pamaldose dalyvavo Vilniaus vyskupai augziliarai J. Tunaitis ir J. Boruta SJ, 25 kunigai ir daug tikinčiųjų.

-Vn-