Mirė mons. dr. Stasys Maziliauskas
 

Lapkričio 13 d. Jungtinėse Valstijose, Detroite, mirė mons. dr. Stasys Maziliauskas. S. Maziliauskas gimė 1913 kovo 15 d. Kelmės rajone, Gedvainių kaime. Baigęs Kelmės progimnaziją, 1929 m. įstojo į Marijampolės marijonų vienuolyną, kur išbuvo iki 1935 m., kai dėl džiovos turėjo palikti vienuolyną ir gydytis. Po karinės tarnybos 1937 m. dirbo karinėje srityje, Chemijos technologijos institute. 1944 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, kur įgijo chemijos technologijos inžinieriaus specialybę. 1944 – 1950 m. gyveno Vokietijoje, dirbo mokslinį darbą Würzburgo, vėliau Tübingeno universitete. Apsigynė disertaciją biochemijos srityje ir gavo daktaro laipsnį. Nuo 1950 m. gyveno JAV, Detroito priemiestyje. Bendradarbiavo užsienio lietuvių spaudoje, yra parašęs ir savo lėšomis išleidęs kelias religines-istorines knygas.

Stasio Maziliausko neapleido jaunystės svajonė būti kunigu. Marijonų palaikomas, po egzaminų Marijampolėje pas teologijos daktarus kun. V. Inkratą MIC ir L. Lešinską MIC 1991 m. rugsėjo 14 d. Marijampolėje S. Maziliauskas vysk. J. Žemaičio MIC buvo įšventintas kunigu. Netrukus po to jis išvyko į JAV, kur 1991 gruodžio 17 d. buvo paskirtas Windsoro lietuvių Šv. Kazimiero parapijos (Ontario, Kanadoje) administratoriumi. Šias pareigas ėjo iki 1998 m. balandžio mėn. 1998 rugsėjo 7 d. popiežius Jonas Paulius II kun. dr. Stasiui Maziliauskui suteikė monsinjoro vardą. Mons. dr. S. Maziliauskas palaidotas Detroite lapkričio 18 d.

-Vk-