Mirė kunigas Zigmantas Stančiauskas (1921 – 1999)
 

Lapkričio 8 d. Kaišiadorių vyskupijos Šešuolių parapijos altaristas kunigas Zigmantas Stančiauskas. Z. Stančiauskas gimė 1921 m. vasario 19 d. Kaišiadorių parapijoje, Pentiškių kaime. Mokėsi Kaišiadorių gimnazijoje; ją baigęs, 1940 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1946 m. baigęs seminariją, buvo įšventintas kunigu. Iš pradžių dirbo vikaru Žaslių parapijoje, po metų paskirtas Paparčių parapijos klebonu. 1948 m. perkeliamas į Skudutiškį klebono pareigoms. 1949 m. suimamas ir nuteisiamas 10 metų kalėti lageryje. 1956 m. grįžta iš lagerio ir paskiriamas Gegužinės parapijos altaristu. Nuo 1960 iki 1998 metų dirbo pastoracinį darbą įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose. Paskutinė jo darbo vieta buvo Šešuolių parapija, kurioje klebonavo nuo 1995 iki 1998 metų. Sušlubavus sveikatai, nuo 1998 metų paskiriamas Šešuolių parapijos altaristu.

Kun. Z. Stančiauskas palaidotas lapkričio 10 d. Šešuolių bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo vyskupas J. Matulaitis, gausus būrys kunigų ir tikinčiųjų.

-Kš-