Mirė kunigas Jonas Kidykas SJ (1905–1999)
 

Spalio 29 d. Čikagoje mirė kunigas Jonas Kidykas SJ. Kun. J. Kidykas gimė 1905 m. sausio 21 d. Žemaičių Kalvarijoje, kur baigė pradžios mokyklą. Mokėsi Telšių, vėliau Skuodo gimnazijoje. 1925 m. įstojo į Jėzaus draugiją, dvejus metus praleido naujokyne Sheerenberge Olandijoje, šioje šalyje taip pat studijavo teologiją ir filosofiją, tercijatą baigė Paray-le-Monial, Prancūzijoje. Įšventintas kunigu 1935 m. rugpjūčio 27 d., tais pačiais metais apsigyvena pas jėzuitus Čikagoje. 1941 – 1948 m. gyveno Filadelfijoje, vesdamas rekolekcijas ir talkindamas lietuvių parapijoms, 1952 – 1954 m. dirbo Monrealio Aušros Vartų parapijoje, vėliau vėl Čikagoje. Tėvo J. Kidyko SJ veikla buvo labai įvairiapusė: daugelyje JAV lietuvių parapijų jis vadovavo rekolekcijoms ir misijoms. 1945 m., būdamas vienintelis Lietuvos jėzuitas Jungtinėse Valstijose, susirašinėjo su per karą užsienin išsiųstais ir studijas Vakarų Europoje bebaigiančiais lietuviais jėzuitais, kuriuos Jėzaus draugijos vyresnysis jam pavedė suburti Čikagoje. Tėvas J. Kidykas yra išvertęs keletą knygų, JAV redagavo mėnraštį „Žvaigždė”, 1964 – 1974 m. Brazilijos lietuvių savaitraštį „Mūsų Lietuva”, mėgo fotografuoti ir skaityti. Sušlubavus sveikatai kurį laiką buvo slaugomas Jėzuitų namuose. Lapkričio 3 d. palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

-as-