Mirė kunigas Kazimieras Kuzminskas (1906–1999)
 

Spalio 29 d. mirė kun. Kazimieras Kuzminskas, daug nusipelnęs Lietuvai sovietų okupacijos metais.  Kun. K. Kuzminskas gimė Naujamiesčio parapijos (Panevėžio apskr.) Baluškių kaime, studijavo Kauno kunigų seminarijoje ir VDU Teologijos-filosofijos fakultete, 1932 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Leliūnų, Krinčino, Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijose, buvo Vabalninko mergaičių amatų mokyklos kapelionas, Surdegio parapijos klebonas. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje (1944 m.) pasitraukė į Vokietiją. Karui pasibaigus, Austrijoje, Insbruko universitete, baigė Scholastinės filosofijos skyrių ir įgijo scholastinės filosofijos licenciatą. Pakviestas Nekaltojo Prasidėjimo seserų, 1960 m. persikėlė į Ameriką, kurį laiką buvo tų seserų kapelionu Kembridže. 1974 m. persikėlė į Čikagą. Tais pačiais metais ėmus planuoti Amerikos lietuvių kunigų lėšomis išleisti vienu tomu „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” dešimt numerių, kun. K. Kuzminskas jautė pareigą rūpintis šiuo svarbiu pogrindiniu leidiniu ir įsteigė sąjungą „LKB Kronikoms” leisti. 1993 m. kun. K. Kuzminskas grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Vilniuje, buvo globojamas seselių vienuolių ir ypač mons. A. Svarinsko. Padedamas giminaičių, gimtajame Baluškių kaime netoli Naujamiesčio įkūrė „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” muziejų. 1999 m. apdovanotas Gedimino ordinu.

Į laidotuvių šv. Mišias susirinko beveik visi Panevėžio vyskupijos kunigai, gausus būrys parapijiečių, atvyko daug svečių. Šv. Mišias aukojo ir laidotuvėms vadovavo vyskupas J. Preikšas, kan. Br. Antanaitis, mons. J. Antanavičius, mons. J. Juodelis, pamokslą pasakė mons. A. Svarinskas. Prie kapo kalbėjo kan. Br. Antanaitis, mons. J. Antanavičius, svečiai iš Vilniaus, Panevėžio apskrities ir rajono valdžios atstovai. Kun. K. Kuzminskas palaidotas Naujamiesčio parapijos kapinėse.

-LVKS, as-