Mirė kun. jub. Petras Vagneris (1921–1999)
 

Spalio 19 d. mirė Zapyškio parapijos klebonas kun. jub. Petras Vagneris. Kun. P. Vagneris gimė 1921 m. rugpjūčio 29 d. Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijoje, Tarpučiuose. Mokėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje, 1940–1945 m. studijavo Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1945 birželio 10 d. įšventintas kunigu. Tais pačiais metais paskiriamas Kalvarijos parapijos vikaru, 1951 m. – Šeštokų parapijos klebonu, keletą metų dar aptarnavo Mindaugų parapiją. 1972 m. klebonavo Zapyškyje, kurį laiką aptarnavo Braziūkų parapiją.

Spalio 22 d. pagrindinėms laidotuvių pamaldoms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos generalvikaras prof. bažn. t. hab. dr. mons. V. J. Bartuška, pamokslą pasakė kun. P. Dumbliauskas SDB. Prie kapo kalbėjo tikintieji, žodį tarė Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris bažn. t. lic. kun. R. Rumšas. Laidotuvėse dalyvavo 40 kunigų, gausus būrys tikinčiųjų. Kun. P. Vagneris palaidotas Zapyškio bažnyčios šventoriuje.

-Vk-