Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis
 

Lapkričio 3 dieną Vilniuje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Posėdžio pradžioje kalbėjo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Erwin Josef Ender, pasidalijęs savo įspūdžiais iš baigiamosios Vyskupų Sinodo Europos klausimais sesijos, kurioje dalyvavo kaip Estijos apaštališkasis administratorius.

Posėdžio metu buvo surengti naujo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko rinkimai, nes pagal Vyskupų Konferencijos statutą jos pirmininkas gali šias pareigas eiti tik dvi kadencijas iš eilės. Naujuoju Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku išrinktas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vicepirmininku – Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Nuolatinės tarybos nariu išrinktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ligšiolinis Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis padėkojo vyskupams už jų bendradarbiavimą, jam einant pirmininko pareigas, ir palinkėjo sėkmės naujai išrinktam pirmininkui arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui, garantuodamas jam nuolatinį savo pasirengimą padėti.

Vyskupai aptarė galimus Lietuvos Vyskupų Konferencijos statuto pakeitimus, suderintus su Šventojo Sosto pateiktais reikalavimais.

Jie taip pat apsvarstė ganytojų laiško 1999 metų advento proga projektą. Galutinį laiško variantą rengiamasi pasirašyti lapkričio 14 dieną, vyskupams susirinkus į Aušros Vartų atlaidus.

Posėdyje buvo svarstoma nuolatinio diakonato institucijos įvedimo Lietuvoje galimybė. Vyskupai sutarė, kad ši tarnystė ateityje Lietuvoje bus įvesta, tačiau pažymėjo, kad, atsižvelgiant į Lietuvoje vyraujančias tradicijas bei kitų kraštų patirtį, šiam žingsniui reikia labai gerai pasirengti, numatant galimybes tinkamam išsimokslinimui bei konkrečias tokių diakonų sielovadinio darbo sritis šių dienų Lietuvos Bažnyčioje.

Svarstydami einamuosius klausimus, vyskupai aptarė padėtį, susidariusią Katalikų televizijos studijoje, ir numatė galimus sprendimus ateityje. Lietuvos vyskupai aprobavo kai kurių tikinčiųjų pageidautą paaiškinimą dėl Bažnyčios požiūrio į azartinių lošimų verslą, aptarė universitetinės sielovados problemas. Ganytojai pažymėjo, kad tokia sielovada būtina, tačiau ją organizuoti turėtų vietos ordinarai. Lietuvos mastu tokią veiklą turėtų koordinuoti Lietuvos Vyskupų Konferencijos vyskupiškoji pasauliečių apaštalavimo komisija.

2000 metų Jubiliejaus komiteto prašymu išnagrinėta galimybė organizuoti maldingą kelionę į Romą 2000 metų kovo 4 dieną dalyvauti ten vyksiančioje Pasaulio lietuvių dienoje. Ši kelionė, atsižvelgiant į jos pobūdį bei jubiliejinių metų idėjas, turėtų apimti kiek galima gausesnius visuomenės sluoksnius. Šiam tikslui visose Lietuvos vyskupijose numatoma paskirti koordinatorius, kuriems ir bus pavesta organizuoti minimą kelionę.

Posėdyje taip pat buvo numatyta, kurie vyskupai dalyvaus kituose jubiliejiniuose renginiuose Romoje, apsvarstyta padėtis, susiklosčiusi rengiantis giesmių šventei „Kristui gieda Lietuva”, kuri vyks 2000 m. liepos 2 d. Vilniuje.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį numatyta surengti 1999 metų gruodžio 15 dieną Kaune.
 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas