DIEVO PLANAS

33 eilinis sekmadienis
Pat 31, 10–13. 19–20. 30–31; 1 Tes 5, 1–6; Mt 25, 14–30
 

Dievas mus kviečia dalytis Jo gyvenimu

„Dievas, be galo tobulas ir pats savyje laimingas, vien iš savo gerumo laisvai sukūrė žmogų, kad padarytų jį savo laimingo gyvenimo bendrininku. Dėl to kiekvienu metu ir kiekvienoje vietoje Jis yra žmogui artimas. Jis žmogų kviečia, padeda žmogui Jo ieškoti, Jį pažinti, Jį visomis jėgomis mylėti. Visus nuodėmės išsklaidytus žmones Jis šaukia į savo vieningą šeimą, Bažnyčią. Kad tai įvyktų, laikui atėjus Jis atsiuntė savo Sūnų, Atpirkėją ir Išganytoją. Jame ir per Jį Jis kviečia žmones Šventojoje Dvasioje tapti Jo įsūniais ir Jo laimingo gyvenimo paveldėtojais“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1).

Tai mūsų gyvenimo tikslas. Daug yra kelių bei būdų jį pasiekti, tačiau visų gyvenimo tikslas yra vienas – Dievą pažinti, mylėti ir Jam tarnauti, ieškoti to, kuris mūsų ieško.

Tikrasis mūsų tikslas

Jėzus sakė, kad tiesa mus išlaisvins. Tiesa, kad mes gyvename ne dėl mūsų pačių, bet dėl Dievo ir kitų žmonių, mūsų brolių ir seserų Kristuje. Apie mūsų gyvenimo tikslą, uždavinį šiandien kalba Evangelijos palyginimas.

Pirmuosius du palyginimo tarnus galėtume apibūdinti kaip veiklius, sumanius, drąsius, netgi kūrybingus žmones. Jie nesibijo iš šeimininko gautų pinigų paleisti apyvarton ir pelnyti dar tiek pat. O štai trečiasis nutaria verčiau nerizikuoti ir pinigus užkasa žemėn. Ne, šio tarno neapkaltinsime nesąžiningumu. Jis šeimininkui sugrąžina visus gautuosius pinigus. Tačiau tik tiek. Tad kuo skiriasi šaunieji tarnai nuo netikusiojo?

Palyginime kalbama ne apie tarnų finansinius gebėjimus. Žvelgiama daug plačiau ir giliau – ar tarnai naudoja šeimininko jiems patikėtą turtą, t. y. ar vykdo jiems pavestą užduotį, ar siekia savo šeimininko labo. Čia svarbu ne rezultatai, bet pastangos. Šeimininkas vienodai maloniai elgiasi su tarnu, pelniusiu penkis talentus, ir su pelniusiuoju tik du. Pasmerkiamas tik trečiasis tarnas, kuris ne tik nieko nepelnė, bet net ir nebandė ką nors daryti. Pastarasis, bijodamas prarasti jam patikėtą turtą, prarado viską.

Kokie tarnai mes esame? Į kokį tikslą nukreiptos mūsų pastangos ir darbai? Ar savo talentus, gabumus, darbą, laiką, pinigus naudojame savo Viešpaties garbei ir kitų žmonių gerovei?

Tad šiandienos Evangelija mus akina neužsisklęsti savyje, neatmesti Viešpaties dovanų, o metui atėjus grąžinti jas su kaupu. Apaštalas Paulius ragina netikėti žmonių žodžiais „gyvename ramiai ir saugiai“, bet budėti. „Todėl nemiegokime kaip kiti, bet budėkime ir būkime blaivūs!“ (1 Tes 4, 6)
 

Rekomenduojami skaitiniai, rengiantis homilijai: Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1. 2012–2016. 2401–2463.
 

Parengta pagal Joseph W. Koterski SJ