Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Rugpjūčio 25 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdis. Posėdžio pradžioje susirinkusius vyskupus pasveikino apaštališkasis nuncijus arkiv. Erwin Josef Ender.

Vyskupams buvo pristatytas Santuokos sakramento patvirtinto pažymėjimo pavyzdys, suderintas su Teisingumo ministerija.

Posėdyje taip pat buvo svarstomos „Sandoros” žurnalo priedų „Žemės druska” ir „Lux” leidybos perspektyvos. Šių „Sandoros” priedų koncepciją ir pirmuosius numerius pristatė žurnalo redaktorė Elvyra Kučinskaitė. Vyskupai sutarė, kad, atsižvelgiant į sudėtingą ekonominę ir finansinę situaciją, „Žemės druskos” leidyba atskiru žurnalu turi būti atidėta ateičiai. Vyskupų nuomone, jaunimui skirtas žurnalas „Lux” yra reikalingas, nes užpildytų spragą, tikėjimo šviesoje pateikdamas jaunimo priimamas vertybes. Buvo nutarta, pasirodžius pirmajam numeriui, išanalizuoti, kaip vyksta žurnalo platinimas ir kaip jį priima jaunimo auditorija. Redakcijos prašoma, kuriant tolesnę žurnalo koncepciją, konsultuotis su katalikiškomis jaunimo organizacijomis.

Posėdžio metu pritarta nuomonei, kad labai pageidautinas būtų leidinys besirengiantiems priimti Santuokos sakramentą jaunavedžiams. Jis turėtų apimti ne tik katekizmo žinias, bet ir naudingus straipsnius psichologijos, santuokinio gyvenimo, sveikatos temomis.

Posėdyje dalyvavęs Lietuvos Vyskupų Konferencijos koordinatorius vizito „ad limina” klausimais kun. Gintaras Grušas aptarė su vyskupais šio vizito dienotvarkę bei svarstytinus klausimus. Vyskupai taip pat trumpai apsvarstė galimus Lietuvos episkopato pasiūlymus Vyskupų sinodui apie vyskupo tarnystę šiuolaikiniame pasaulyje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Didžiojo 2000 metų jubiliejaus komiteto atsakingasis sekretorius kun. Rolandas Makrickas pristatė vyskupams 1999 metų advento programą, skirtą susitaikinimo temai. Pagrindiniu šio advento akcentu turi tapti susitaikinimo pamaldos parapijose adventinio susitelkimo metu. Centrinės susitaikinimo pamaldos organizuojamos vyskupijų katedrose ir jubiliejinėse bažnyčiose. Vyskupai pritarė šiai programai, drauge palikdami laisvę kiekvienai vyskupijai organizuoti susitaikinimo pamaldas prisitaikant prie vyskupijos situacijos, pagrindinį Susitaikinimo sakramento bendruomeninį šventimą orientuojant, kaip ir numatyta programoje, į savaitgalį prieš trečiąjį advento sekmadienį. Šiai programai bus skirtas Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas.

Taip pat aptarta, kokių priemonių reikia imtis siekiant Jubiliejaus metu palengvinti maldingas keliones į vyskupijų katedras ir kitas jubiliejines bažnyčias. Ypač atkreiptinas dėmesys į maldininkams teikiamus patarnavimus. Vyskupai pritarė minčiai, kad reikalinga aktyvesnė jubiliejinių komitetų veikla grynai bažnytinėje srityje.

Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius supažindino su pasirengimo Lietuvos Eucharistiniam kongresui eiga. Atsižvelgiant į kitus planuojamus renginius, Eucharistinį kongresą nutarta rengti Kaune 2000 metų birželio 2–4 d. Patvirtinta pagrindinė Eucharistinio kongreso tema: „Jėzus – tikroji Gyvenimo Duona”. Vyskupai pritarė ir atskirų dienų pasiūlytoms temoms: tai asmeninis ryšys su Jėzumi; didesnė pagarba Eucharistijai; sekmadienio šventimas bendruomenėje. Eucharistinis kongresas turėtų prasidėti birželio 1 dieną, vakare. Pirmoji diena bus skirta aktyviems Bažnyčios darbuotojams ir Dievui pašvęstojo gyvenimo institutų nariams bei dvasininkams, antroji – vaikams ir jaunimui, trečioji – šeimoms ir parapijoms. Sekmadienį bus kviečiami atvykti visos Lietuvos parapijų atstovai su savo parapijų vėliavomis. Vyskupai pritarė, kad Eucharistinio kongreso temos būtų pamažu nušviečiamos per visus liturginius metus: advento metu nagrinėjama susitaikinimo ir asmeninio žmogaus ryšio su Jėzumi tema, nuo Naujųjų Metų iki Velykų gvildenama didesnės pagarbos Eucharistijai problema, nuo Velykų iki Eucharistinio kongreso pradžios – sekmadienio šventimas bendruomenėje.

Vyskupai priminė, kad būtina daugiau kreipti dėmesį į jau priimtą nutarimą organizuoti prie parapijų ištisus metus trunkančią katekizaciją. Pritarta parapijos katecheto etato reikalingumo idėjai.

Patikslinta Švč. M. Marijos, Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidų data 2000 metais. Juos surengti numatoma lapkričio 12–19 d. Lapkričio 19 dieną, sekmadienį, šv. Mišias aukos visi Lietuvos vyskupai.

Lietuvos tarpdiecezinio katechetikos centro direktoriumi vietoje kun. Arvydo Kasčiukaičio paskirtas arkiv. S. Tamkevičius.

Pertvarkyta Lietuvos Vyskupų Konferencijos komisija seminarijų reikalams. Iš jos narių atsistatydino vysk. Vladas Michelevičius, naujais nariais paskirti kun. Kęstutis Žemaitis ir kun. Aurelijus Žukauskas.

Vyskupų kankinių T. Matulionio, V. Borisevičiaus ir M. Reinio beatifikacijos bylų vicepostulatoriumi vietoje kun. Juozo Šiurio paskirtas kun. Petras Smilgys.

Posėdžio dalyviai buvo informuoti apie š. m. rugsėjo 26–27 d. rengiamą Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus ir kun. Prano Gustaičio palaikų perlaidojimą.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį numatoma surengti lapkričio 3 dieną Vilniuje.
 

-LVK sekretoriatas-