Mirė mons. jubil. Albinas Deltuva (1917 – 1999)
 

Birželio 12 d. mirė Sasnavos parapijos altaristas mons. jubil. Albinas Deltuva. Mons. A. Deltuva gimė 1917 rugsėjo 26 d. Šilavoto parapijoje. Pradžios mokyklą baigė Šilavote, gimnaziją – Prienuose. 1934–1939 m. mokėsi Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 1939–1940 m. – Teologijos-filosofijos fakultete Kaune. Kunigu įšventintas 1940 m. birželio 15 dieną. 1940 m. paskirtas Leipalingio vikaru ir progimnazijos kapelionu, 1945 – Leipalingio klebonu ir dekanu. 1950 m. nuteistas ir ištremtas į Sibirą. 1956 m. paleistas į laisvę, tais pačiais metais paskirtas Patilčių klebonu. Vėliau klebonavo Sudarge, Veisiejuose, 1976 m. ėjo Sasnavos ir Patilčių klebono pareigas, 1985 m. buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos tribunolo prosinodiniu teisėju ir Kunigų tarybos nariu. 1990 m. kun. A. Deltuvai suteiktas monsinjoro titulas. Nuo 1998 m. kun. A. Deltuva buvo Sasnavos parapijos altaristas. Birželio 15 d. Sasnavoje vykusiose kunigo laidotuvėse, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, dalyvavo 57 kunigai ir 7 klierikai. 10 val. pamokslą sakė garbės kan. A. Žukauskas, 12 val. – garbės prel. kan. V. Gustaitis, prie kapo – kun. K. Brilius MIC. Padėkos žodį tarė Marijampolės dek. kun. J. Barkauskas. Velionis palaidotas Sasnavos bažnyčios šventoriuje.

-Vk-