Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Gegužės 19 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) posėdis, kuriame aptarti pasirengimo Didžiajam krikščionybės jubiliejui klausimai ir sielovados programos gairės. Vyskupai pritarė minčiai, kad šalia jau parengtų jubiliejinių renginių naudinga nustatyti ir prioritetinę sielovados kryptį. Šiuo metu vykstantis šeimų lankymas pripažintas pozityviu, žmones sudominusiu reiškiniu; tačiau reikia dirbti toliau, ypač daug dėmesio skirti jaunimo evangelizacijai, rūpinantis jauniems žmonėms suteikti reikiamų žinių bei pateikti krikščioniško gyvenimo principus. Drauge nevalia užmiršti to, kas šeimų sielovadoje jau nuveikta. Vyskupai pripažino būtinybę vyskupijose, dekanatuose, kur įmanoma, ir parapijose kurti jaunimo centrus. Šis vyskupų rūpinimasis jaunimu siejasi su Jaunimo reikalų tarybos siūlymu 2000-uosius Lietuvoje paskelbti jaunimo metais. Nutarta parapijose atnaujinti ištisus metus trunkančią katechizaciją. Mat pradėjus tikybą dėstyti mokyklose, daugelyje parapijų anksčiau vykusi katechizacija bažnyčiose buvo nutraukta pasitikint, kad vaikus sakramentams parengs tikybos mokytojai. Konferencijos posėdyje taip pat buvo pabrėžta, jog tikybos pamokos negali būti vien tik katekizmo žinių perteikimas. Katechezės parapijose paskirtis taip pat turėtų būti sąmoningų tikinčiųjų ugdymas.

Drauge su LVK 2000 metų jubiliejaus komiteto atstovais buvo aptarti pasirengimo Eucharistiniam kongresui, kuris numatomas 2000 metų gegužės mėnesį Kaune, klausimai. Šio renginio organizavimu pavesta rūpintis Kauno arkivyskupijai.

Posėdžio dalyviai buvo supažindinti su Vilniaus ir Kauno katechetikos centrų atliktos apklausos duomenimis, rodančiais, kad ypač vyresniųjų klasių mokiniai iš tikybos pamokų tikisi jų didesnio pritaikomumo konkrečiomis gyvenimo situacijomis. Vyskupai taip pat sutarė, kad tikybos programos turi būti taikomos kūrybiškai. Manoma, kad ateityje tikybos dėstytojų kvalifikacija pagerės; drauge būtina ieškoti galimybių, kaip tikybos mokytojus įtraukti ir į katechezę prie parapijų.

Posėdžio pabaigoje vyskupai aptarė bažnytinių santuokų registravimo civilinės metrikacijos įstaigose galimybę. Šis svarstymas buvo pirmiausia susijęs su baigiamu rengti santuokos ir šeimos kodeksu. Nutarta, nustatant bažnytinės santuokos pažymėjimo formą bei registravimo būdą, tartis su Teisingumo ministerija.

Buvo pasirašytas raštas, kuriuo pritariama kunigaikščio Mykolo Giedraičio beatifikacijai.

Kitą LVK posėdį ketinama surengti rugpjūčio 25 d. Kaune.
 

-LVKS-