Mirė kunigas Edmundas Mažeika (1925–1999)
 

Balandžio 15 d. staiga mirė Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaras kunigas Edmundas Mažei-
ka SJ. E. Mažeika gimė 1925 m. sausio 15 d. Kelmės parapijoje. 1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1945 m. sovietų valdžios įsakymu, sumažinus klierikų skaičių, iš seminarijos buvo pašalintas. 1946 m. spalio 1 d. įstojo į Jėzuitų ordiną. 1948m. vėl priimtas į Kauno kunigų seminariją, tačiau 1949 m. valdžios dar kartą iš jos pašalintas. 1951–1953 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, o 1953–1957 m. – Vilniaus pedagoginiame institute. Mokytojavo Gelgaudiškyje, Lukšiuose, Kaltinėnuose. Vėliau 10 metų dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Baltarusijoje, lietuvių gyvenamose vietovėse – Pelesoje ir Gervėčiuose. Rūpinosi Pelesos bažnyčios grąžinimu tikintiesiems. 1991 m. liepos 27d. Šiauliuose buvo įšventintas diakonu, o 1992 m. vasario 15 d. Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje – kunigu. Tarnavo kunigu Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijoje, pastaruoju metu – Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje. Laidotuvių šv. Mišias Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje aukojo tėvai jėzuitai ir broliai kunigai. Pamokslą pasakė Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos provincijolas tėvas Antanas Saulaitis SJ. Kunigas E. Mažeika palaidotas balandžio 17 d. Šiluvos jėzuitų kapinėse.

-np-