Mirė vyskupas Antanas Deksnys (1906–1999)
 

Gegužės 6 d. Vokietijoje, Bad Woerishofene, mirė vyskupas Antanas Deksnys. A. Deksnys gimė 1906 05 09 d. Rokiškio apskrityje, Butėniškio vienkiemyje. Mokėsi Rokiškio „Saulės” gimnazijoje. Baigęs kunigų seminariją kunigavo Panevėžyje, Biržuose. Nuo 1936 m. studijavo Fribūro universitete, 1940 m. įgijo filosofijos daktaro laipsnį. Negalėdamas grįžti į Lietuvą išvyko į JAV. 1943 m. paskirtas East St. Louis lietuvių parapijos klebonu. 1956 m. vietoj sudegusios parapijos bažnyčios, pasitelkęs žymius lietuvių menininkus, pastato naują. 1969 m. popiežius Jonas Paulius II nominavo prelatą Antaną Deksnį vyskupu ir paskyrė rūpintis Europos lietuvių katalikų sielovada. Vyskupas A. Deksnys persikėlė į Romą, o pagrindine gyvenimo vieta pasirinko Bad Woerishofeno miestą Bavarijoje. 1986m. vyskupui A. Deksniui suteiktas Bad Woerishofeno garbės piliečio vardas. Vyskupas A. Deksnys nuoširdžiai rūpinosi Vakarų Europos lietuvių sielovada, buvo aktyvus LKMA narys, po Atgimimo kelis kartus lankėsi Lietuvoje.

-LVKS-