Mirė kunigas Antanas Danyla (1915–1999)
 

Kovo 30 d. mirė Šėtos parapijos (Kauno arkivyskupija) klebonas kunigas Antanas Danyla. A. Danyla gimė 1915 birželio 19 d. Vadoklių parapijoje. 1934 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją. 1935 m. pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje, po dvejų metų mokslus tęsė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete. Kunigu įšventintas 1941 m. sausio 26 dieną. Iš pradžių dirbo vikaru ir progimnazijos kapelionu Krakių parapijoje. 1945 m. paskirtas Šaukoto parapijos administratoriumi, 1947 m. – Vidiškių parapijos administratoriumi, vėliau klebonu. 1952–1962 m. klebonavo Ariogalos parapijoje. 1962 m. paskirtas Veliuonos parapijos klebonu, 1966 m. – Raseinių dekanato vicedekanu. Tais pačiais metais paskirtas Kelmės parapijos klebonu, tačiau, po dviejų mėnesių paskyrimą atšaukus, paliktas Veliuonos parapijų klebonu. 1969 m. jam buvo patikėtos Ukmergės parapijos klebono ir Ukmergės dekano pareigos. Nuo 1985 m. dirbo Šėtos parapijos klebonu, sykiu aptarnaudamas Bukonių parapiją ir eidamas Kėdainių dekano pareigas. Nuo 1992 m. iki mirties buvo tik Šėtos parapijos klebonas. Kun. Antanas Danyla visą gyvenimą uoliai ėjo kunigo pareigas visur, kur buvo vyskupo pasiųstas, dirbo iki mirties net sunkiai sirgdamas. Kunigas palaidotas Šėtoje kovo 31 dieną.