Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

1999 m. balandžio 7 dieną Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis, kuriame taip pat dalyvavo Šventojo Sosto nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Erwin Josef Ender. Posėdžio pradžioje kreipdamasis į susirinkusius vyskupus, jis papasakojo apie pasirašytas sutartis tarp Šventojo Sosto ir Estijos Respublikos dėl juridinės Bažnyčios padėties Estijos Respublikoje.

Posėdžio metu buvo aptarti Lietuvos Vyskupų Konferencijos santykiai su Biblijos draugija, numatytos galimybės spręsti ginčytinus klausimus.

Daug laiko skirta tikybos dėstymo padėčiai mokyklose apsvarstyti. Vyskupams pranešta, kad yra parengti nauji tikybos vadovėliai, tačiau, esant dabartinei aprūpinimo vadovėliais tvarkai, mokyklos užsako nepakankamą tikybos vadovėlių kiekį, ir tai kelia rūpestį Bažnyčiai. Aptariant vadovėlių bei tikybos vadovėlių kokybę, atkreiptas dėmesys į tai, kad Lietuva liko viena iš nedaugelio Europos valstybių, kur tikybos dėstymas suvokiamas kaip katekizavimas. Dažniausiai laikomasi vidurio kelio, kai vadovėliai rengiami siekiant jungti katechezę ir evangelizaciją, šitaip geriau įsitraukiant į bendrąją švietimo reformos koncepciją.

Vyskupai išsakė pastabas dėl doktrininio pobūdžio klaidų, pasitaikiusių „Mažosios studijos” radijo programose. Nutarta atkreipti katalikiškųjų radijo bei televizijos laidų rengėjų dėmesį į pasitaikančius trūkumus, taip pat rengti susitikimus su šių laidų kūrėjais bei aptarti laidų koncepcijas, siekiant šitaip išvengti neatitikimų Bažnyčios mokymui.

Posėdyje buvo svarstomas ir pasirengimas Didžiajam 2000 metų krikščionybės jubiliejui. Pažymėta, jog, nepaisant greitai prasidėsiančio šventimo, iki galo nėra apibrėžti jubiliejinių renginių turinio aspektai. Šiemet vyksiantis šeimų lankymas informuojant apie jubiliejų, atrodo, žmonių sutinkamas palankiai, tačiau pati jubiliejaus sąvoka reikalauja, kad toks lankymas būtų tęsiamas ir kitais metais.

Nutarta Lietuvos vyskupų vardu parašyti Apaštalų Sostui skirtą kreipimąsi, palaikantį Lenkijos vyskupų vedamą XIV a. lietuvio vienuolio, vadinamo palaimintuoju, Mykolo Giedraičio beatifikacijos procesą. Vyskupai aptarė ir kelionės į Lenkiją Šventojo Tėvo vizito metu bei Lietuvos vyskupų vizito į Romą šių metų rugsėjo mėnesį detales.

1999 m. balandžio 26–27 d. Rygoje Lietuvos vyskupai susitiks su Latvijos vyskupais.

Kitą Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį numatyta surengti 1999 m. gegužės 19 d. Vilniuje.
 

Vyskupas Jonas Boruta SJ
Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius