Pasiuntimo pamaldų liturgija
 

Pasiuntimas  ir  palaiminimas  Mišių  metu

Po Evangelijos: homilijoje, pritaikytoje šventam tekstui, kunigas paaiškina palaiminimo/siuntimo reikšmę (pvz., kad tie, kurie prisiima šeimų lankymo tarnystę, yra laiminami ir už juos, kaip bažnyčios misijos vyk-dytojus, meldžiasi visa bendruomenė).

Kunigas pakviečia pasiuntinius arčiau altoriaus.

Visuotinė malda

Kun.: Meldžiame Dievą sustiprinti ir palai-minti šiuos mūsų brolius ir seseris, pra-dedančius šią tarnystę mūsų parapijos bendruomenėje.

Vad.: Meldžiame, kad priimantieji šią tarnystę augtų Kristaus meilėje.

Visi: Išklausyk mus, Viešpatie.

Vad.: Meldžiame, kad jie lankydami savus ir nepažįstamus drąsiai juos sveikintų Vieš-paties vardu ir šiuo Krikščionybės jubi-liejiniu apsilankymu skelbtų Dievo kara-lystę ir stiprintų tarpusavio vienybę.

Vad.: Meldžiame Šventąją Dvasią sustiprinti visų Bažnyčios pasiuntinių širdis, apš-viesti protus ir gaivinti ryžtą gyventi tikė-jimu.

Vad.: Meldžiame, kad šiuo apsilankymu ir sa-vanorių savęs davimo auka stiprėtų ir mūsų tikėjimas, viltis bei meilė Dievui ir artimui.

Kunigas, ištiesęs rankas virš pasiuntinių, meldžia:

Viešpatie Dieve Tėve, savo meilingu gerumu
Tu siuntei Sūnų būti mūsų ganytoju
ir vadovu.
Siųsk darbininkų į savo vynuogyną
sustiprinti savo Tautą.
Palaimink šiuos pasiuntinius,
priimančius šią tarnystę Dievo Tautoje,
Savo Dvasia juos sustiprink.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Po Komunijos maldos: kunigas pakviečia kiekvieną paimti savo įgaliojimą. Kiekvienas šaukiamas vardu ir pavarde. Priėję prie kunigo, priima įgaliojimą, kunigas gali paspausti ranką ar palinkėti ramybės. Ten, kur pasiuntinių yra daug, įgaliojimus galima išdalyti kitu patogiu būdu.

Pabaiga (palaiminimas)

Telaimina jus gailestingumo Dievas
ir tepadeda jums suvokti Jo išganingą išmintį.
Visi: Amen.

Testiprina jūsų tikėjimą savo meile,
kad ištesėtumėte iki galo.
Visi: Amen.

Tekreipia jūsų žingsnius savo Dvasia,
teparodo meilės ir ramybės kelią.
Visi: Amen.

Telaimina jus Visagalis Dievas † Tėvas, Sū-nus ir Šventoji Dvasia.
Visi: Amen.
 

Pasiuntimas ir oalaiminimas švenčiant Dievo Žodžio liturgiją

Liturgijai gali vadovauti tiek kunigas, tiek diakonas. Tikinčiųjų bendruomenei susirinkus, galima giedoti tinkamą tai progai giesmę. Baigus giesmę, vadovas taria:

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus,
ir Šventosios Dvasios.
Visi: Amen.

Vad.: Viešpaties malonė ir ramybė
          teesie su jumis.
Visi: Ir su Tavimi.

Vadovas kreipiasi šiais ir panašiais žodžiais.

Yra daug ir įvairių Bažnyčios reikalų. Dievas savo meile siunčia darbininkų savo Bažnyčiai. Rengdamiesi Krikščionybės didžiajam jubi-liejui, norime kuo daugiau žmonių supažin-dinti su Jubiliejaus reikšme bei svarba.

Jūs, pasiuntiniai, kaip pirmieji šaukliai siun-čiami skelbti žinią apie artėjančius malonės metus. Krikštu gavę įsūnystės malonę, jūs imatės atsakomybės už Bažnyčią. Dievo žodis testiprina jūsų tikėjimą, kurį jūs liudysite. Viešpats mus tegloboja ir telydi jus.

Skaitomas vienas iš pasirinktų Šventojo Rašto skaitinių:

 Jer 1, 4–9 Ten kur tave siųsiu, Tu     eik.
 Rom 10, 9–18 Kaip jie išgirs, jei jiems     nebus kalbama.

Skaitoma ar giedama viena iš šių psalmių:

 Ps 96
 Ps 121, 1–2, 3–4, 5–6, 7–8

Atliepas: Viešpats, dangaus ir žemės Kūrėjas.

Kunigas ar diakonas skaito Evangeliją:

 Mt 5, 1–12     Džiaukitės, nes jūsų                atpildas didis danguje.

 Mk 16, 15–20  Eikite į visą pasaulį ir      skelbkite Evangeliją.

Sakoma homilija.

Visuotinė  malda taip pat kaip „Pasiuntimas ir palaiminimas Mišių metu“ PABAIGA (palaiminimas) taip pat kaip „Pasiuntimas ir palaiminimas Mišių metu“.
 

Parengė: Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2000 metų jubiliejaus komitetas
Patvirtino: Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija
Vilnius 1999 03 16