Mirė kunigas jubiliatas Vladas Šlevas (1910–1999)
 

Vasario 27 d. Tauragės ligoninėje mirė Skaudvilės altaristas kunigas jubiliatas Vladas Šlevas. Kun. V. Šlevas, gimęs 1910 m. balandžio 16 d., kunigu įšventintas 1935 m. balandžio 20 d., dirbo vikaru Varniuose ir Kuliuose, klebonu – Pakutuvėnuose, Pievėnuose, Viešvėnuose, Beržore, Plateliuose, Raudėnuose, Šatėse, Endriejave, Adakave, Pagramantyje, Žygaičiuose (aptarnaudamas Sartininkus ir Ropkojus). Nuo 1990 m. gegužės 20 d. buvo Skaudvilės altaristas. Kun. Vladas Šlevas palaidotas kovo 2 d. Skaudvilės bažnyčios šventoriuje. Šv. Mišias koncelebravo Telšių vyskupas Antanas Vaičius bei 54 kunigai. Pamokslą pasakė Telšių vyskupijos ganytojas, po šv. Mišių žodį tarė buvęs Skaudvilės klebonas, Telšių kunigų seminarijos dvasios tėvas mons. Jonas Kauneckas. Atsisveikinimo žodį pasakė velionio artimas draugas kun. jubil. Alfonsas Pridotkas. Laidotuvėse dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų, nemažai vaikų ir jaunimo.

-T-