Mirė kun. Kazimieras Raudeliūnas SJ (1913–1999)
 

Vasario 18 d. Čikagos lietuvių jėzuitų namuose mirė kun. Kazimieras Raudeliūnas SJ. K. Raudeliūnas gimė 1913 liepos 9 d. Slabados kaime, Žaslių valsčiuje, Trakų apskrityje. 1933 rugpjūčio 9 d. Pagryžuvyje įstojo į Jėzuitų ordiną. Su kitais jėzuitais studentais atsidūręs Romoje, kunigu įšventintas 1943 liepos 10 d. Lietuviams jėzuitams susibūrus Šiaurės Amerikoje, vikaravo Aušros Vartų parapijoje Montrealyje. Ilgiausiai gyveno Čikagoje, mielai patarnaudavo tolimesnių vietovių lietuvių bendruomenėms. Nuolat sekė teologinę ir liturginę spaudą prancūzų ir kitomis kalbomis. Kruopščiai ėjo Čikagos lietuvių jėzuitų namų iždininko pareigas, taip pat rūpinosi namų ūkiniais reikalais. Iki paskutinės dienos stengėsi daryti viską, ką sugeba. Palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

-as-