Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis
 

Vasario 9 d. Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis. Posėdžio pradžioje buvo pašventintos naujos Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriato patalpos.

Posėdyje dalyvavę vyskupai aptarė pasirengimą Didžiajam 2000 metų krikščionybės jubiliejui ir parinko jubiliejines bažnyčias kiekvienoje vyskupijoje. Šios bažnyčios jubiliejaus metu taps maldininkų kelionių tikslu siekiant laimėti jubiliejinius atlaidus. Paskirtos šios jubiliejinės bažnyčios: Kauno arkivyskupijoje – Kauno arkikatedra bazilika ir Šiluvos bazilika, Vilniaus arkivyskupijoje – Vilniaus arkikatedra ir Aušros Vartų šventovė, Kaišiadorių vyskupijoje – Kaišiadorių katedra ir Pivašiūnų bažnyčia, Panevėžio vyskupijoje – Panevėžio katedra ir Biržų bažnyčia, Šiaulių vyskupijoje – Šiaulių katedra ir Linkuvos bažnyčia, Telšių vyskupijoje – Telšių katedra ir Žemaičių Kalvarijos bazilika, Vilkaviškio vyskupijoje – Vilkaviškio katedra ir Marijampolės prokatedra. Taip pat buvo svarstyta galimybė 2000 metais rengti keliones į Romą bei Šventąją žemę. Nutarta jubiliejaus proga Kryžiaus kalne pastatyti kryžių. Konferencijai buvo pateiktas pasiūlymas 2000 metais realizuoti programą „Piligrimų kelias”, kuri  numato reikšmingiausių religine ir menine prasme Lietuvos bažnyčių lankymą. Šiam projektui buvo pritarta drauge atsižvelgiant į tai, kad būtina labiau atkreipti dėmesį į religinę šios programos pusę. Siekiant paspartinti palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio kanonizavimą, reorganizuota tuo tikslu sudaryta komisija. Jai vadovaus Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC.

Posėdyje buvo diskutuojama dėl katechetinių problemų Lietuvos pastoracijoje. Vyskupai nutarė daugiau dėmesio skirti tėvų katechetiniam parengimui prieš jų vaikų krikštą; buvo priminta, kad reikėtų labiau dėmesį sutelkti į katechetinius pamokslus, katekizacijai panaudoti visuomenės informavimo priemones. Buvo kalbama ir apie pažymių rašymo tikybos pamokose galimybes. Šio klausimo galutinis sprendimas atidėtas ateičiai.

Naujai leidžiamose liturginėse knygose Senojo Testamento tekstus nutarta imti iš naujai išleisto kun. A. Rubšio vertimo. Nutarta rengti naują sekmadienio skaitinių knygos leidimą.

Vyskupai aptarė tvarką, kurios privalu laikytis tais atvejais, kai klierikai nori pereiti studijuoti iš vienos seminarijos į kitą ar stoja į vienuolynus.

Buvo apsvarstyti Krašto apsaugos ministerijos pateikti pasiūlymai dėl kariuomenės sielovados. Nutarta paspartinti Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties šiuo klausimu rengimą.

Posėdyje dalyvaujantys vyskupai buvo supažindinti su 1999 metų katalikų žinyno leidimu. Diskutuojant nutarta, kad šis leidinys ateityje bus išleidžiamas birželio 1 d., pasibaigus kunigų kilnojimui, kad būtų išvengta pernelyg pasenusios informacijos.

Vyskupai buvo informuoti apie naują Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir „Lietuvos avialinijų” sutartį. Tarpininkaujant Lietuvos Vyskupų Konferencijai arba vyskupijų kurijoms, „Lietuvos avialinijos” suteikia 20 proc. nuolaidą kelionėms visais „Lietuvos avialinijų” reisais. Vyresniems kaip 60 metų asmenims „Lietuvos avialinijos” teikia 25 proc. nuolaidą savo reisams.

Taip pat posėdyje buvo kalbėta apie sovietmečiu įsisteigusių vienuolijų juridinį įteisinimą.

Posėdyje buvo naujai nustatyta atsisakomo bažnytinio turto minimali ir maksimali vertė. Nuo šiol, atsisakant bažnytinio turto, kurio vertė neviršija 200 000 Lt, pakanka vyskupo leidimo. Kai atsisakomo turto vertė svyruoja tarp 200 000 Lt ir 2 000 000 Lt, vyskupas privalo gauti konsultorių kolegijos ir ekonominės tarybos pritarimą, o kai suma viršija 2 000 000 Lt, būtinas Apaštalų Sosto leidimas.

Buvo pristatytas naujai išleistas Sutvirtinimo apeigynas.

Lietuvos vyskupų vizito ad limina koordinatoriumi paskirtas kun. Gintaras Grušas; Lietuvos Kolpingo draugijos dvasios vado pavaduotoju – kan. Bronius Antanaitis.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis įvyks balandžio 9 d. Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas