Mirė kun. Jan Charukevič (1923–1998)

Gruodžio 31 d. Vilniaus „Raudonojo kryžiaus”  ligoninėje mirė Vilniaus arkivyskupijos Dūkštų parapijos klebonas kun. Jan Charukevič. J. Charukevič gimė 1923 m. liepos 23 d. Senųjų Trakų gyvenvietėje, žemdirbių šeimoje. Baigęs Vilniaus 5-ąją gimnaziją, 1948 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1952 m. vyskupo K. Paltaroko įšventintas kunigu, dirbo Pūškų, po to Buivydžių parapijų administratoriumi, nuo 1961 m. – Dūkštų parapijos klebonas. Pasižymėjo dideliu pareigingumu, sąžiningumu ir pamaldumu.

Sausio 4 d. laidotuvių pamaldose Dūkštų bažnyčioje dalyvavo Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis, vysk. J. Tunaitis ir vysk. J. Boruta SJ, apie 15 kunigų ir gausus būrys tikinčiųjų. Kun. J. Charukevič palaidotas Lentvario parapijos kapinėse šalia savo motinos.

-Vn-