Mirė tėvas Bruno Markaitis SJ (1922 – 1998)

1998 m. gruodžio 23 d. Jungtinėse Valstijose mirė kompozitorius kun. Bruno Markaitis SJ. Tėvas B. Markaitis SJ gimė 1922 m. liepos 7 d. Vilniaus krašte. Baigęs Kauno jėzuitų gimnaziją, 1937 m. įstojo į Jėzaus draugiją. Pulache, Pietų Vokietijoje, studijavo filosofiją ir teologiją. 1948 09 08 Heythrop kolegijoje, Anglijoje įšventintas kunigu, kapelionavo tarp Anglijos lietuvių. Kun. B. Markaitis taip pat studijavo Grigaliaus universitete Romoje. 1950 m. atvyko į JAV, kur studijavo Marquette universitete, Milwaukee. Kompozicijos bei muzikos teorijos mokėsi pas Aleksandrą Cherepniną ir Bernardą Dieterį. Nuo 1952 m. vedė religinę radijo valandėlę Čikagoje, talkino tuometiniam provincijolui tėvui Broniui Krištanavičiui, prisidėjo prie Jaunimo centro bei Jėzuitų namų ir koplyčios statybos. 1961 – 1967 – lietuvių jėzuitų provincijolas. 1968 m. apsigyveno Santa Monica, Kalifornijoje, kur kūrė muziką ir talkino vietinėje ligoninėje. Eidamas pareigas lankė lietuvius jėzuitus Europoje, Kanadoje, Brazilijoje, Urugvajuje. 1988 m. dėl sveikatos persikėlė į Havajus. Visiškai sunegalavus, apgyvendintas slaugos namuose netoli Honolulu.

Tėvas B. Markaitis rašė religinius straipsnius į lietuvišką spaudą – „Laiškus lietuviams”, „Žvaigždę”, „Draugą” ir kitur. 1957 m. išleido knygą „Širdies gelmė”, redagavo leidinį „Lietuvos jėzuitai”, bendradarbiavo Čikagos arkivyskupijos laikraštyje „New World”, vadovavo daugybei rekolekcijų, susitelkimo dienų, pokalbių.

Tėvas B. Markaitis sukūrė daugiau kaip šimtą muzikos kūrinių, priklausė Tarptautinei šiuolaikinės muzikos draugijai, Floridos kompozitorių sąjungai ir kitoms profesinėms muzikos organizacijoms. 1988 m. pradėjo rengti operą „Kalanta” ir oratoriją Lietuvos krikščionybės sukakčiai paminėti, tačiau šių darbų nebegalėjo užbaigti.

Tėvas Bruno Markaitis SJ palaidotas šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje.

-as-