Mirė kunigas jubiliatas Kazimieras Juškevičius (1906 – 1998)

1998 m. gruodžio 5 d. Kazlų Rūdos ligoninėje mirė Plutiškių parapijos klebonas kunigas jubiliatas Kazimieras Juškevičius. Kunigas K. Juškevičius gimė 1906 12 20 Pakuonio parapijoje, Dvylikių kaime. Baigęs Prienų gimnaziją, įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1933 06 11 įšventintas kunigu. 1933 – 1934 m. buvo Seirijų parapijos, 1934 –1937 m. A. Panemunės vikaras. 1937 – 1940 studijavo Romoje. 1941 – 1942 dirbo Lazdijų parapijos, 1942 – 1944 Veiverių parapijos, o 1944 – 1945 m. Prienų parapijos vikaru. 1945 – 1953 m. buvo kalinamas. Nuo 1953 iki 1955 metų – Žiežmarių altaristas. 1955 09 13 paskiriamas Plutiškių parapijos klebonu, kuriuo dirbo iki mirties. 1982–1989 m. aptarnavo dar ir Ąžuolų Būdos parapiją.

Laidotuvių pamaldos vyko gruodžio 7 d. Plutiškių bažnyčioje. Pamaldoms vadovavo Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC, pamokslą pasakė Vilkaviškio katedros klebonas g. prel. kan. dek. Vytautas Gustaitis, dalyvavo 44 kunigai. Palaidotas A. Panemunės kapinėse Kaune. Pamokslą prie kapo pasakė A. Panemunės parapijos klebonas kan. P. Liutvinas.

-Vk-