Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis

Gruodžio 29 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturginės komisijos pirmininkas vysk. J. Preikšas pristatė parengtą naują laidotuvių apeigyną. Nutarta pateikti apeigyno projektą Dieviškojo kulto ir sakramentų kongregacijai patvirtinti.

Posėdyje buvo aptartas teologinis 2000-ųjų metų krikščionybės jubiliejaus minėjimo įprasminimas atkreipiant dėmesį į Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II nurodytas pagrindines jubiliejaus mintis. 2000 metų jubiliejaus komitetui pavesta parengti jubiliejinių metų susitaikinimo liturgijos apeigas.

Arkivyskupas A. J. Bačkis pristatė ad hoc sutarčių rengimo komisijos parengtą sutarties dėl Bažnyčios juridinės padėties projektą; buvo pasidalyta nuomonėmis apie poziciją Bažnyčiai priklausančių žemių klausimu.

Taip pat buvo apsvarstyti kai kurie nepageidautini reiškiniai Lietuvos kunigų gyvenime, siekiant išvengti pasitaikančių negerovių, aptarta bendra pozicija.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis numatytas 1999 m. vasario 9 d. Vilniuje.

Kun. A. Grušas
Generalinio sekretoriaus padėjėjas