Įsteigta Kaišiadorių vyskupijos kredito unija

Lapkričio 19 d. įsteigta Kaišiadorių vyskupijos kredito unija, vienijanti 52 tikruosius narius. Steigiamojo susirinkimo metu buvo išrinkta valdyba, stebėtojų taryba ir paskolų komitetas. Steigiamajame susirinkime dalyvavo Regina Piečaitienė, ilgametė Monrealio lietuvių kredito unijos „Litas” administratorė, ji pasidalijo patirtimi, kaip panašios kredito unijos veikia Kanadoje.
-ež-


Kaišiadorių vyskupijos mokytojų sambūrio „Atsinaujinkime Kristuje” susitikimas

Gruodžio 12 – 13 d. Kaišiadoryse vyko Kaišiadorių vyskupijos mokytojų sambūrio „Atsinaujinkime Kristuje” adventui skirtas susitikimas-konferencija. Per šias dvi dienas mokytojai dalyvavo seminaruose, konferencijose, diskutavo ir dalijosi mintimis, kaip kiekviena mokykla, parapija, bendruomenė gali prisidėti prie pasirengimo Didžiajam 2000-ųjų metų jubiliejui. Paparčių klebonas kun. B. Sajeta vedė konferenciją „Eucharistija – tikėjimo kulminacija”. Mokytojų sambūrio nariai taip pat dalyvavo šv. Mišiose, adoravo kurijos koplyčioje Švč. Sakramentą.
-ež-


Kaišiadorių katedroje prasidėjo vargonų muzikos festivalis

Gruodžio 18 d. Kaišiadorių katedroje prasidėjo vargonų muzikos festivalis. Atidarymo vakare vargonavo Dalia Jotautaitė, giedojo Kauno valstybinis choras (vadovas P. Bingelis). Festivalio metu taip pat bus įvertinta ir Kaišiadorių vyskupijos bažnyčių vargonų būklė. Vargonų specialistai iki Naujųjų metų pateiks jų techninius pasus, ketinama Gegužinės ir Rumšiškių vargonus įtraukti į Lietuvos kultūros paminklų sąrašą bei juos suremontuoti. Penkiose bažnyčiose, atnaujinus vargonus, bus rengiami vargonų muzikos koncertai.
-ež-


Adventinio susikaupimo vakaras Kaišiadorių vyskupijos kurijoje

Gruodžio 16 d. Kaišiadorių vyskupijos kurijoje vyskupas J. Matulaitis surengė tradicinį adventinį vakarą. Susikaupti, pamąstyti ir padiskutuoti šį kartą atvyko mons. K. Vasiliauskas, švietimo ir mokslo viceministrė G. Paliokienė, Lietuvos šeimos centro vadovė N. Liobikienė, nemažas būrys vyskupijos dvasininkų, mokyklų vadovų, savivaldybės atstovų, savanorių, talkinančių vyskupijos Caritas, Šeimos, Katechetikos centrams.

Šiemet susitikimo tema buvo „Šeima – doros, tautiškumo pagrindas”. Vyskupas J. Matulaitis pabrėžė Bažnyčios susirūpinimą šeimomis ir ragino vakaro dalyvius pasidalyti mintimis šia tema. Į ganytojo kvietimą nuoširdžiai atsiliepė gyd. N. Liobikienė, plačiai nušvietusi nūdienos Lietuvos šeimų būklę. Į pokalbį įsitraukė ir kiti vakaro svečiai: švietimo ir mokslo viceministrė G. Paliokienė, Kaišiadorių vyskupijos Šeimos centro vadovė M. Bagdonienė, gyd. B. Žemaitytė, dailininkas V. Žukas. Daugelis išsakė gražių minčių, kaip šiandien turėtų gyventi ir darbuotis kiekvienas krikščionis – dvasininkas, gydytojas, mokytojas, – kad jo veikla remtų šeimą. Mons. K. Vasiliauskas optimistiškai paragino tikėti Viešpaties pagalba, kuri visada ateina sunkiu momentu. Vyskupas J. Matulaitis palaimino vakaro dalyvius ir palinkėjo jiems stiprybės ir atkaklaus pasiaukojimo kiekviename darbe bei šviesaus šv. Kalėdų džiaugsmo.
-bg-


„Sandoros” klubo ketvirtoji konferencija Panevėžyje

Gruodžio 11 d. Panevėžio K. Paltaroko katalikiškoje vidurinėje mokykloje žurnalo „Sandora” klubas surengė jau ketvirtą konferenciją. Šio susitikimo su „Sandoros” bendradarbiais tema „Problemos šiuolaikinėje šeimoje. Ar galima jas išspręsti? Ar myli Dievas išsituokusius?” Konferencijai vadovavo „Sandoros” vyriausioji redaktorė Elvyra Kučinskaitė. Apie santuokų tvirtumo ar netvirtumo priežastis kalbėjo psichoterapeutas Gintautas Vaitoška. Kunigas Kęstutis Rugevičius nagrinėjo skyrybų priežastis moraliniu bei teologiniu aspektu. Prelegentai atsakė į susitikimo dalyvių klausimus. Tokie susitikimai ne tik gausina „Sandoros” skaitytojų būrį, bet ir plečia žmonių krikščioniško požiūrio į visuomenės problemas akiratį ir suvokimą.


Keliais žodžiais

Panevėžys. Nuo lapkričio 21 d. K. Paltaroko vidurinės mokyklos koplytėlėje šeštadieniais 16 val. pradėtos aukoti jaunimo šv. Mišios. Šv. Mišias aukoja Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras kun. Albertas Kasperavičius ir Švč. Trejybės parapijos vikaras kun. Eugenijus Troickis.

Kazlų Rūda. Nemažas būrys parapijiečių gruodžio 11 d. susirinko į Kazlų Rūdos laisvalaikio centrą pasiklausyti „Suvalkijos” choro atliekamų giesmių ir pasižiūrėti kalėdinių puokščių parodos. Gruodžio 13 d. bažnyčioje po rytinių šv. Mišių savo klubo adventiškus posmus skaitė „Girių versmės” literatai, fleita grojo Živilė Dėnaitė.
-vf-

Kaunas. Gruodžio 13 d. po šv. Mišių Šančių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje vyko adventinė religinės muzikos valandėlė „Salve, Regina” . Koncertavo Juozo Naujalio kvartetas ir solistės S. Martinaitytė (sopranas) ir R. Zaikauskaitė (mecosopranas).
-jp-

Kaišiadorys. Gruodžio 20 d. Kaišiadorių vyskupijos Katechetikos centre buvo surengta šventė vaikų meninių darbelių konkurso „Dovana Betliejaus Kūdikiui” dalyviams. Jos metu apdovanoti šio konkurso nugalėtojai.
-ež-

Kaunas. Gruodžio 20 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyko adventinio susikaupimo muzikos valanda. Jos metu atlikti J. S. Bacho, G. F. Hendelio, K. V. Gliuko ir kitų garsių kompozitorių kūriniai.
-jp-

Vilnius. Gruodžio 16 d. Vilniaus arkivysk. A. J. Bačkis aukojo šv. Mišias Onkologijos centre. Po šv. Mišių jis kartu su keletu klierikų ir Kristaus Karaliaus bei Motinos Teresės kongregacijų seserimis lankė ligonius.
-jk-

Kaunas. Lapkričio 27 d. Marijonų vienuolyno patalpose vyko LKMA ir Lietuvių katalikų kultūros centro renginys. Jame pranešimą „Lietuva. Ar atgims ji kada?” skaitė prof. kun. K. Trimakas. Prelegentas akcentavo asmeninio suvokimo, kas yra Dievas, ir ryšio su juo svarbą. Kartu su profesoriumi kun. K. Trimaku ieškota viltingų Lietuvos atgimimo ženklų Bažnyčioje, tautoje ir valstybėje, įvardytos kliūtys, stabdančios tautos dvasinę ir ekonominę sklaidą.
-jp-

Dusetos. Vilniaus kunigų seminarijos penktojo kurso klierikai advento pradžioje atliko rekolekcijas, kurias vedė Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas S. Pranckūnas.

Kaunas. Gruodžio 22 d. Filharmonijoje vyko Minties ir improvizacijos vakaras. Dvasiniais apmąstymais dalijosi kun. Salvijus Pranckūnas.