Ataskaitinis metinis Lietuvos Kolpingo draugijos suvažiavimas Troškūnuose


Gruodžio 12 d. Troškūnuose vykęs Lietuvos Kolpingo draugijos ataskaitinis metinis suvažiavimas prasidėjo šv. Mišiomis, kurias koncelebravo arkivyskupas S. Tamkevičius ir kunigai, Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje. Po šv. Mišių Lietuvos Kolpingo draugijos valdybos pirmininkas J. Beinortas perskaitė pranešimą apie valdybos veiklą. Su Lietuvos Kolpingo draugijos biuro veikla suvažiavimo dalyvius supažindino draugijos nacionalinė sekretorė L. Kalibataitė. Revizijos komisijos pirmininkas K. Tumas apžvelgė metų finansinę ataskaitą ir susijusias su draugijos finansais problemas. Suvažiavimo metu atsistatydino Lietuvos Kolpingo draugijos valdybos pirmininkas J. Beinortas, draugijos dvasios tėvas kun. S. Filipavičius ir Panevėžio vyskupijos Kolpingo šeimų atstovė, valdybos narė V. Beinortienė. Naujuoju Lietuvos Kolpingo draugijos valdybos pirmininku išrinktas Troškūnų Kolpingo šeimos atstovas V. Toleikis, LKD dvasios tėvu – mons. K. Senkus. Lietuvos Kolpingo draugijos pirmininku tapo arkivyskupas S. Tamkevičius. Suvažiavime buvo aptarti einamieji reikalai, apžvelgtos LKD veiklos perspektyvos, diskutuota dėl įstatų pataisų.

-jp-