Iškilmės Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedroje


Gruodžio 19 d. Šiauliuose buvo iškilmingai atidaryta restauruota Šv. apašt. Petro ir Pauliaus katedra ir pašventintas naujas didysis altorius. Didžiojo katedros altoriaus konsekracijos iškilmėms ir pirmosioms šv. Mišioms vadovavo apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas E. J. Enderis dalyvaujant vyskupams E. Bartuliui, J. Borutai SJ, A. Vaičiui, J. Žemaičiui MIC, R. Norvilai, J. Matulaičiui, J. Preikšui ir gausiam būriui kunigų.

Po iškilmingų didžiojo altoriaus konsekracijos apeigų buvo aukojamos šv. Mišios. Per pamokslą į tikinčiuosius kreipęsis apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Erwinas Josefas Enderis pabrėžė, kad bažnyčia yra kiekvienos parapijos, o katedra – vyskupijos centras, tai vieta, kur Dievas ypač artimas mums, ir pakvietė pasirengti susitikti su Kristumi švenčiant Eucharistiją bei paprašyti Viešpaties palaimos šiai šventovei ir visai Šiaulių vyskupijai. „Tačiau pirmiausia Bažnyčia yra tikinčiųjų bendruomenė, kurią Viešpats surenka kaip savo tautą. Jis kviečia mus savo buvimu. Todėl esame vadinami jo tauta, o liturginės apeigos, kuriomis jį pagerbiame ir šloviname, – „dieviškuoju kultu”, – sakė apaštališkasis nuncijus. Anot jo, ši esminė liturgijos reikšmė skatina Bažnyčią ypač rūpintis kulto vietomis. Baigdamas pamokslą apaštališkasis nuncijus E. J. Enderis pareiškė pagarbą jaunai Šiaulių vyskupijai ir jos vyskupui už suteiktą pirmenybę katedros restauravimo darbams ir palinkėjo, kad čia švenčiama liturgija visų pirma atitiktų tą kilnumą ir svarbą, kurie „priklauso dieviškajam kultui Bažnyčios ir tikinčiųjų gyvenime”.

Pasibaigus šv. Mišioms, vysk. E. Bartulis padėkojo Viešpačiui ir visiems aukomis, maldomis ir darbais prisidėjusiems prie šios šventovės atnaujinimo.

Pasak iškilmėse dalyvavusios Kauno arkivyskupijos Bažnytinio meno tarybos atstovės dr. L. Šinkūnaitės, 1617–1626 metais statytai Šiaulių šv. apašt. Petro ir Pauliaus bažnyčiai 1997 m. suteikus garbingą katedros titulą, vysk. E. Bartulio iniciatyva buvo parengta išsami katedros sutvarkymo programa, į kurią buvo įtraukta daug įvairių firmų ir pavienių specialistų. Atlikta išties daug darbų: restauruotos visos bažnyčios altorių statulos, atnaujintos Kryžiaus kelio stotys, klausyklos, naujai įrengtas bažnyčios apšvietimas, įstatyti vitražiniai langų stiklai ir t. t.

-jp-