Lietuvių kalba išleistas visas Šventasis Raštas vienoje knygoje


Gruodžio 17 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje buvo surengta spaudos konferencija. Jos metu pristatytas visas Šventasis Raštas lietuvių kalba vienoje knygoje, kurią 10 tūkst. egz. tiražu išleido „Katalikų pasaulio” leidykla, išspausdino A. Jakšto spaustuvė, įrišo „Spindulio” spaustuvė, maketavo išeivijos lietuvis dr. J. Boguta. Knygoje pateikiamas prel. Antano Rubšio Senojo Testamento ir kun. Česlovo Kavaliausko Naujojo Testamento vertimas. Įžangos žodyje Vilniaus arkivyskupas metropolitas A. J. Bačkis sakė, kad „mūsų tautai tai nepaprastai reikšmingas įvykis, didelis dvasinis ir kultūrinis laimėjimas, graži dovana Lietuvos tikintiesiems, kurie kartu su visu krikščionišku pasauliu rengiasi švęsti Jėzaus Kristaus 2000 metų jubiliejų”. Vilniaus arkivyskupas, kviesdamas skaityti ir mąstyti Šventąjį Raštą, išdėstė Senojo Testamento vertėjo prel. A. Rubšio vertimo privalumus. Jis džiaugėsi, kad rengiant ir leidžiant Šventraštį buvo glaudžiai bendradarbiauta su išeivija.

Prof. prel. A. Rubšys sakė, kad „Šventasis Raštas – tai pokalbio žmogaus su Dievu kelionė. Būtina išgirsti, kaip Dievas žmogų pašaukia per džiaugsmą, per nuosprendį – ir tas pašaukimas lieka amžinas. Ta knyga mane užbūrė, įkinkė į tą darbą, be to, pajutau talką”. Šventraščio vertėjas, ragindamas skaityti Šventąjį Raštą, linkėjo, kad ši knyga „būtų ne plyta iš dangaus, bet Dievo laiškas mums”.

-jk-