Bažnyčia Lietuvoje rengiasi 2000 metų jubiliejui


Gruodžio 15 d. Vilniaus arkivyskupijos kurijoje buvo surengta spaudos konferencija, kurios metu 2000 metų jubiliejaus komiteto pirmininkas arkivyskupas A. J. Bačkis, komiteto narys vysk. R. Norvila ir komiteto atsakingasis sekretorius kun. R. Makrickas supažindino su Katalikų Bažnyčios Lietuvoje jubiliejine 2000 metų programa.

Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis pažymėjo, kad pirmą kartą Jubiliejus bus švenčiamas ne tik Romoje, bet ir Betliejuje bei Jeruzalėje, neišskiriant vietinių Bažnyčių. Romoje, šv. Petro bazilikoje, 1999 m. gruodžio 24 d. bus atvertos Šventosios durys. Šiuo aktu prasidės jubiliejiniai metai, kurie tęsis iki 2001-ųjų sausio 6 d., Trijų Karalių šventės. Arkivyskupas A. J. Bačkis pabrėžė esminius Jubiliejaus bruožus: atgailos dvasią atsiprašant už praeities klaidas, ekumeninį Jubiliejaus šventimo pobūdį, artimo meilės darbų svarbą ir kankinių atminimą. Vilniaus arkivyskupas pasiryžęs aplankyti kiekvieną arkivyskupijos parapiją vildamasis, kad kiekvienas kunigas ir visi bendruomenės nariai kiek išgalėdami prisidės prie pasirengimo šiam Jubiliejui.

Vysk. R. Norvila supažindino, kaip Jubiliejų ketina švęsti visuotinė Bažnyčia. „Jau pasirengimo pradžioje buvo sudarytos teologinė - istorinė, pastoracinė, liturginė, socialinė, kankinių, kultūros ir meno komisijos, kurios rengė leidinius, projektus, teikė siūlymus, kaip ir kuo jubiliejiniais metais galime praturtinti savo tikėjimą”, – sakė vysk. R. Norvila. Anot jo, jubiliejiniais metais, remiantis Romos kalendoriumi, bus švenčiami profesiniai, atskirų amžiaus bei pašaukimų žmonių grupių minėjimai: medicinos darbuotojų ir ligonių, amatininkų ir tautodailininkų, darbininkų, kultūros ir meno darbuotojų, žurnalistų ir spaudos darbuotojų, žemdirbių, mokslininkų, pedagogų, sportininkų, valstybės vadovų, parlamentarų ir valdininkų, kareivių ir policijos, vienuolių ir dvasininkų, vaikų, jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, šeimų. Lietuvos bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios už šių profesijų, amžiaus grupių bei pašaukimų žmones, rengiami susitikimai ir šventės. Lietuvoje jubiliejiniais metais bus rengiami ir seminaristų bei teologijos studentų, motinų, tėvų minėjimai, kurie nėra minimi Romos kalendoriuje.

Kun. R. Makrickas supažindino su Lietuvos parapijų atsinaujinimo programa. Nuo 1999 m. gavėnios iki jubiliejinių metų pabaigos Lietuvos vyskupai lankys savo vyskupijų parapijas, o kunigai, padedami parapijiečių, – parapijos šeimas; šeimos bus kviečiamos švęsti jubiliejinius metus, joms bus įteikiamas jubiliejinių metų leidinys. 1999 m. vyskupijų centruose – Vilniuje, Kaune, Telšiuose, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaišiadoryse – bus rengiamas konferencijų ciklas apie krikščionybę bei jubiliejinių metų tradiciją, istoriją ir liturgiją. 1999 m., kuriuos popiežius yra paskelbęs Dievo Tėvo metais, parapijose vyks Atgailos ir Susitaikinimo pamaldos. 1999 m. kovo viduryje Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje bus atidaryta paroda apie krikščionybės istoriją „Iš Šventosios Žemės į tautas”. Parodą planuojama eksponuoti ir kituose Lietuvos miestuose: Kaune, Telšiuose, Klaipėdoje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Kaišiadoryse. Taip pat numatyta krikščioniškojo meno paroda bei Lietuvoje esančių popiežių dokumentų (bulių) ekspozicija. Kaune ketinama organizuoti Eucharistinį kongresą, Marijampolėje – Lietuvos mariologinį kongresą, Vilniuje – bažnytinės muzikos ir giesmių šventę „Kristui gieda Lietuva”, Klaipėdoje – ekumeninį susitikimą. Kryžių kalne bus pastatytas 2000 metų jubiliejaus kryžius. Konferencijoje taip pat buvo pažymėta, kad Lietuva Romos centriniam 2000 metų jubiliejaus komitetui perdavė 114 tikėjimo liudytojų bei kankinių bylų. Lietuvos XX a. kankinių sąraše yra 4 vyskupai (Vilniaus arkivyskupas M. Reinys, Telšių vyskupai V. Borisevičius ir P. Ramanauskas, Kaišiadorių vyskupas T. Matulionis), 58 kunigai iš visų septynių Lietuvos vyskupijų, 46 pasauliečiai, 3 vienuolės, 2 diakonai, 1 seminaristas.

-jk-