Šventojo Tėvo malda 1999-iesiems Dievo Tėvo metams


DIEVE, DANGAUS IR ŽEMĖS KŪRĖJAU, JĖZAUS IR MŪSŲ TĖVE,

Palaimintas esi, Viešpatie,
dangaus Tėve,
būdamas be galo gailestingas
Tu pažvelgei į mūsų kančią
ir atsiuntei mums savo Sūnų Jėzų,
gimusį iš moters,
kad taptų mūsų Išganytoju ir bičiuliu,
mūsų broliu ir Atpirkėju.
Dieve Tėve, dėkojame Tau,
už Jubiliejinių metų dovaną –
padėk, kad tai būtų malonės metai,
grąžinantys mus į Tėvo namus,
kur Tu su begaline meile
lauki grįžtančių paklydusių savo vaikų,
kad atleidęs apkabintum
ir, apvilkęs šventiniu rūbu,
pakviestum prie savo stalo.

Per amžius mes nesiliausime tave garbinę, Tėve!

Gailestingasis Tėve,
šiais Šventaisiais metais
teauga mūsų meilė Tau ir mūsų artimui –
Kristaus mokiniai teskleidžia tiesą ir taiką,
teskelbia Gerąją naujieną vargdieniams;
mūsų Motina Bažnyčia savo meile teapgaubia
visus, ypač mažuosius ir apleistuosius.

Per amžius mes nesiliausime tave garbinę, Tėve!

 Tiesos Tėve,
Didžiojo jubiliejaus metais,
te visi katalikai iš naujo atranda džiaugsmą,
gyvendami Tavo žodžiu
ir paklusdami Tavo valiai;
tepažįsta broliškos vienybės palaimą
kartu laužydami duoną
ir himnais bei giesmėmis Tave šlovindami.

Per amžius mes nesiliausime tave garbinę, Tėve!

Maloningasis Tėve,
šventojo Jubiliejaus metai tebūna
visų, tikinčių Kristų,
atvirumo, dialogo ir bendravimo laikas
su kitų religijų išpažinėjais –
begalinė Tavo meilė gailestingumu
teišsilieja visuose.

Per amžius mes nesiliausime tave garbinę, Tėve!

Dieve, visagali Tėve,
keliaudami pas Tave, mūsų galutinį tikslą,
tegul visi tavo vaikai patiria
Švenčiausios Marijos,
tyriausios meilės pavyzdžio,
kurią parinkai būti Kristaus ir Bažnyčios Motina, rūpestingą globą.

Per amžius mes nesiliausime tave garbinę, Tėve!

Tau, gyvenimo Tėve,
amžinasis viso, kas sutverta, šaltini,
aukščiausiasis gėri ir amžinoji šviesa,
Tavo Sūnui bei Šventajai Dvasiai
tebūnie garbė ir šlovė,
padėka ir gyrius
per amžių amžius. Amen.