Popiežiškoji šeimos taryba paskelbė dokumentą dėl šeimos teisių  


(VIS) Popiežiškoji šeimos taryba lapkričio viduryje paskelbė dokumentą, pateikiantį spalio 22–24 dienomis Vatikane vykusio kongreso, kuriame Europos Bažnyčios ir politikos atstovai aptarė šeimos teises, išvadas.

„Mes apmąstėme 1949 metų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir 1983 m. paskelbtos Šeimos teisių chartijos ryšį”, – rašoma prancūzų kalba paskelbto dokumento įžangoje. Čia taip pat pabrėžiama, kad Visuotinė deklaracija suteikia Jungtinėms Tautoms moralinį autoritetą „dirbti taikos, pažangos ir kiekvieno asmens teisių gynimo labui”. Dokumento teigimu, žmogus turi būti ginamas ne tiktai kaip individuali būtybė, bet ir kaip „asmuo, sukurtas pagal Dievo paveikslą”.

Pirmajame dokumento skyriuje išvardijamos šeimos bei atskiro asmens teisės, kurios šiuo metu dar nėra visuotinai pripažįstamos ir gerbiamos. Tai pirmiausia teisė į gyvybę; teisė į privataus gyvenimo ir reputacijos pagarbą; teisė vesti ir sukurti šeimą; tėvų teisė savo vaikams parinkti pageidaujamą švietimo pobūdį.  Skyriuje „Bandymai iškraipyti žmogaus teises” pabrėžiamos šiuo metu tarptautiniu mastu dedamos pastangos rasti tam tikrą konsensusą dėl vadinamųjų „naujųjų teisių”. Viena jų – „reprodukcinė sveikata” – paprastai apima ir abortą. Baigiamajame trečiajame skyriuje „Šeimos pripažinimas ir parama jai” Vatikane vykusio susirinkimo dalyviai įsipareigoja „skatinti ir ginti teises šeimos, grindžiamos vyro ir moters santuoka”, iškeliant prioritetinį tėvų vaidmenį auklėjant  savo vaikus.

Dokumente taip pat kreipiamasi į visus politikus, raginama padėti šeimai, kuri yra „pirmesnė ir labiau būtina už valstybę”. Kiekviena vyriausybė įpareigojama gerbti šeimyninio gyvenimo sritį bei vykdyti palankią šeimų ugdymui politiką.