Kardinolas Vincentas Sladkevičius pasveikino Lietuvos kariuomenę

Kardinolas Vincentas Sladkevičius lapkričio 19 d. pasveikino Lietuvos kariuomenę, švenčiančią 80 metų sukaktį. Pasak kardinolo, „ši sukaktis mus ne tik džiugina, bet ir skatina viltingai žvelgti į mūsų tautos bei jos kariuomenės šviesią ir prasmingą ateitį, nes kilni meilė Dievui ir Tėvynei nepažįsta amžiaus ir senatvės ribų”. Lietuvos kariuomenės 80-mečio proga ginkluotųjų pajėgų vyriausiąjį vadą Prezidentą Valdą Adamkų, taip pat Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų vadovybes, karininkus, karius, tarnautojus ir jų šeimas, kariuomenės kapelionus pasveikino ir Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas majoras kun. Alfonsas Bulota.
-elta-


Vilniaus dailės akademijoje pagerbtas arkivyskupas J. Matulaitis

Lapkričio 18 d. Vilniaus dailės akademijoje paminėtos arkivysk. J. Matulaičio kunigystės 100-osios ir ingreso Vilniaus katedroje 80-osios metinės. Minėjime dalyvavęs Marijonų vienuolijos generalinis vikaras tėvas kun. V. Aliulis pasakojo apie arkivyskupo gyvenimą Vilniuje, išsamiai nušvietė jo „Užrašų” leidimą įvairiomis kalbomis. Po to Pedagoginio universiteto Tikybos katedros II kurso studentas P. Didžiokas paskaitė „Užrašų” minčių, pranešimą apie pal. Jurgį Matulaitį skaitė istorikė G. Gustaitė. Koncertavo akademijos kamerinis choras, retų spaudinių skyrius surengė leidinių apie J. Matulaitį parodą.
-gg-


Šiauliuose paminėtos šv. Hildegardos 900-osios gimimo metinės

Lapkričio 20 d. LKMA Šiauliuose paminėjo šv. Hildegardos iš Bingeno (1098 – 1179) 900-ąsias gimimo metines. Pranešimus skaitė sesuo dr. Danė Šlapkauskaitė („Hildegarda – geniali viduramžių moteris”), dr. Auksė Narvilienė („Hildegardos vizijos: menas ir simboliai”), Živilė Stonytė („Muzikinis Hildegardos palikimas”). Benediktinė Hildegarda gyveno tuo metu, kai Bažnyčiai labai trūko skaistumo ir doros. Šventoji padėjo atkurti autentišką Bažnyčios dvasią, parašė keletą dvasinių knygų. Jos dvasinės vizijos atspindėjo dieviškąsias tiesas. Minėtini trys dideli vizijų veikalai: „Scivias”, „Liber vitae meritorium”, „De operatione Dei”. Vizijų temos – Trejybė, blogis ir gundymai, žmogaus ir visatos kaip mikrokosmoso ir makrokosmoso tarpusavio priklausomybė ir pan. Minėjimo metu Hildegardos giesmes giedojo Vilniaus grigališkojo choralo giesmininkai.
-na-


Vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio Vilkaviškio vyskupijos I suvažiavimas

Lapkričio 6 – 7 d. Kazlų Rūdoje vyko vysk. M. Valančiaus blaivybės sąjūdžio Vilkaviškio vyskupijos I suvažiavimas, skirtas vyskupo M. Valančiaus 140-osioms blaivybės veiklos metinėms paminėti. Kazlų Rūdoje šis sąjūdis prasidėjo 1997 m. literatų klubo „Girių versmė” organizuotu blaivybės giesmės konkursu. Šio sąjūdžio Kazlų Rūdos skyriui vadovavęs literatų klubo narys Algirdas Jankauskas suvažiavimo metu buvo išrinktas Vilkaviškio vyskupijos blaivybės sąjūdžio valdybos pirmininku. Pirmosios dienos posėdyje dalyvavo vyskupijos generalvikaras, mons., prof., bažn. t. hab. dr. Vincas Jonas Bartuška, Marijampolės apskrities viršininkas K. Jankauskas, meras J. Vaičiulis, miesto seniūnas V. Kazlas, sąjūdžio vadovai ir nariai iš Vilniaus, kitų Lietuvos vietų, Vilkaviškio vyskupijos parapijų. Lapkričio 7 d. į suvažiavimą atvyko Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC, Vilkaviškio katedros klebonas prelatas Vytautas Gustaitis, „Saleziečių žinių” redaktorius kun. Pranas Gavėnas, Nepriklausomybės Akto signataras A. Endriukaitis. Kalbėjusieji suvažiavime ragino eiti blaivybės, susivaldymo, savitvardos keliu. Meninę programą atliko gausus valančiukų būrys, literatų ir dailininkų klubo „Girių versmė” nariai, giedojo chorai. Kazlų Rūdos bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo vyskupas J. Žemaitis MIC, prel. V. Gustaitis. Buvo pašventinta Vilkaviškio vyskupijos blaivybės sąjūdžio vėliava, šalia bažnyčios pastatytas suvažiavimui atminti skirtas kryžius su užrašu: „Dieve, saugok Lietuvą nuo alkoholizmo ir narkomanijos pavojaus!”
-vf-


Zarasų dekanato katechetų susirinkimas

Lapkričio 12 d. Zarasuose vyko Zarasų dekanato katechetų susirinkimas, kuriame dalyvavo visi dekanato katechetai, taip pat kun. J. Tamošiūnas, kun. V. Šimukėnas ir kun. R. Kavaliauskas. D. Biveinienė, N. Ragauskienė, E. Palivonaitė pasidalijo mintimis apie seminarą „Dievo Tėvo slėpinys”, G. Diržytė – apie susitikimą su Seimo nariais ir protestantų grupe. A. Jakutienė supažindino su mokytojų atestacijos reikalavimais ir būsimais seminarais. Ypač didelis nerimas išreikštas dėl tikybos pamokų likimo. Daug diskusijų ir kritikos susilaukė nauja tikybos pamokų programa. Mokytojai skundėsi, kad pasidarė neaišku, kuris vadovėlis kuriai klasei naudotinas. Susirinkime buvo aptartos galimybės ir sąlygos leisti Zarasų dekanato mėnraštį jaunimui „Ateikite ir pamatysite”. Redaktoriai kun. R. Kavaliauskas ir G. Diržytė supažindino su būsimojo mėnraščio pagrindinėmis skiltimis. Kalbėta apie šio laikraščio finansavimą bei platinimą.


Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba kvietė visus į Kristaus Karaliaus šventę

Lapkričio 21 d. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba sukvietė per 150 žmonių iš įvairių Lietuvos kampelių į Kristaus Karaliaus šventę, kuri prasidėjo Viešpaties šlovinimu Šv. Antano religijos studijų instituto salėje. Mintimis apie Karalių, kuris atėjo tarnauti, dalijosi kun. Antanas Saulaitis SJ. Po šv. Mišių ir agapės kiekvienas galėjo pasidalyti mintimis, kaip supranta savo asmeninę tarnystę, kaip būtų galima visapusiškiau tarnauti Bažnyčiai ir artimui. Šventė baigėsi grupės „A&A“ koncertu.
-jkl-


Seminaras „Jaunimo lyderių rengimo pagrindai” Kulautuvoje

Lapkričio 12 – 15 d. A. C. „Patria” jaunimo namuose Kulautuvoje Krikščioniškojo visuomeninio ugdymo koordinacinis centras surengė seminarą „Jaunimo lyderių rengimo pagrindai”. Seminarui vadovavo Lingeno (Vokietija) katalikiško švietimo referentas Josephas Santelis. Vilniaus, Kauno, Šiaulių jaunimo centrų, Klaipėdos dvasinės pagalbos jaunimo centro, Alytaus šv. Kazimiero, Vilniaus pal. J. Matulaičio parapijų atstovai galėjo teoriškai ir praktiškai pasimokyti, kaip dirbti su jaunimu. Seminare aptartos jaunimo veiklos temos, naujausi darbo su jaunimu metodai, seminarų struktūros, remiantis asmenine patirtimi ir tarpusavio bendravimu.
-jp-


Keliais žodžiais


Kaunas. Lapkričio 1 d. Visų šventųjų Karalienės Marijos garbei A. Panemunės Caritas salėje surengtas parapijos moksleivių padirbdintų rožinių ir piešinių ta tema konkursas. Apie rožinių rūšis, paskirtį ir reikšmę moksleiviams papasakojo Girstupio bibliotekos vyr. bibliotekininkė K. Jonaitytė. Konkurse dalyvavo apie 50 šios parapijos mokinių. Visi buvo apdovanoti suvenyrais – liturginiais giesmynais, šventais paveikslėliais, knygutėmis, o rožinių „meistrai” gavo dar po šokoladinį medalį.
-em-

Klaipėda. Lapkričio 7 d. Katechetikos centre surengtame tikybos mokytojų seminare dalyvavo mokytojai iš Klaipėdos, Šilutės ir Plungės rajonų. Apie adventą (pagal s. Myrtą) kalbėjo „Vyturio” mokyklos mokytojos J. Urbonavičienė ir D. Misiukonienė. Seminaro pabaigoje buvo aptartos naujosios tikybos programos.
-dm-

Klaipėda. Lapkričio 7 – 8 d. P. Mašioto vidurinėje mokykloje Dvasinės pagalbos jaunimo centras visos Lietuvos Taize grupių sambūriui pristatė kelias savo programas (vyresniųjų draugų, Jaunimo linijos ir jaunimo vadovų). Trumpai jas apibūdinę, koordinatoriai ir savanoriai atsakė į daugybę klausimų.
-dm-

Panevėžys. Lapkričio 17 d. Panevėžio katedroje šv. Mišias koncelebravo vysk. J. Žemaitis MIC, vysk. J. Tunaitis, kun. V. Aliulis, Lenkijos vysk. W. Ziemba ir vysk. A. Dydycz. Po šv. Mišių garbingi svečiai, lydimi Panevėžio vyskupo J. Preikšo, lankėsi Panevėžio vyskupijos kurijoje, Katechetikos centre, K. Paltaroko katalikiškoje vidurinėje ir Katalikiškoje mergaičių žemės ūkio mokyklose.
-rs-

Kražiai. Lapkričio 21 d. Kražiuose paminėtos 105-osios Kražių skerdynių metinės. Ta proga Kražių bažnyčioje šv. Mišias koncelebravo vyskupas J. Boruta SJ, vyskupas E. Bartulis, svečias iš Austrijos kun. dr. tėvas Lothar Lies SJ, Šiaulių vyskupijos kancleris kun. A. Grušas, Užvenčio klebonas R. Čekavičius ir Kražių klebonas A.  Budrius.

Kazlų Rūda. Lapkričio 22 d. Laisvalaikio centre su parapijiečiais susitiko brolis Robas iš Taize bendruomenės. Buvo rodoma vaizdajuostė apie vienuolyno gyvenimą.
-vf-