Rinkliava Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijai


Lapkričio 22 d. vyko rinkliava Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijai išlaikyti. Apie rinkliavos procedūrą ir tai, kokią įtaką paaukoti pinigai turi seminarijos egzistavimui, „Bažnyčios žinių” korespondentei Jūratei Kuodytei pasakoja seminarijos rektorius kun. dr. H. F. Fischeris.

Kokiu būdu suaukoti pinigai pasiekia seminariją?
Kiek man žinoma, Kunigų taryba yra nustačiusi kiekvienai arkivyskupijos parapijai tam tikrą minimalų mokestį, kuris yra skirtas seminarijai išlaikyti. Tai nereiškia, kad parapijos negali duoti daugiau. Pavyzdžiui, pernai Bezdonių parapijos tikintieji suaukojo daugiau pinigų seminarijai nei buvo nustatytas mokestis. Tikiuosi, kad klebonai atiduoda surinktas tą dieną aukas, nes iki šiol seminarija išlaikoma iš kurijos gaunamų pinigų. Šia prasme, manyčiau, reikėtų centralizuotos arkivyskupijos buhalterijos. Žinoma, tai nereiškia, jog negali būti atskirų seminarijos, Katechetikos centro ir kitų arkivyskupijos įstaigų buhalterijų. Tačiau centralizuota buhalterija dirbtų veiksmingiau. Vilniaus kunigų seminarija bent du pastaruosius metus gavo finansinę paramą iš Lietuvos finansų ministerijos. Tiesa, jos užteko mažiau nei pusei seminarijos išlaidų padengti.

Ar įmanoma išlaikyti seminariją vien iš Lietuvos tikinčiųjų aukų?
Kol kas dar ne. Jei aš gerai prisimenu, pernai, įskaičiuojant visas išlaidas nuo mokesčių už elektros energiją iki algų dėstytojams, vienam klierikui išlaikyti reikėjo daugiau kaip 10 tūkst. litų. Reikia aprūpinti seminariją maistu, mokėti atlyginimus personalui, lėšų reikia taip pat liturgijos reikalams ir bibliotekai.

Šiemet turbūt prie rinkliavos prisidės Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijos?
Galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Panevėžio vyskupas J. Preikšas jau semestro pradžioje klausė, ar reikalinga parama. Manau, kad vyskupijos suvokia savo uždavinį rūpintis Kunigų seminarija, kad būtų ugdomi geri kunigai.

Kaip sekasi įteisinti Kunigų seminariją kaip aukštąją mokyklą?
Po seminarijos inauguracijos kalbėtasi Švietimo ir mokslo ministerijoje. Aptarta įteisinimo eiga. Dabar viskas priklauso nuo kai kurių mūsų dėstytojų, iki šiol nepateikusių savo dėstomo dalyko programos, nors jiems buvo nustatytas terminas. Reikia pažymėti, kad prie aukštosios mokyklos statuso seminarijai suteikimo labai prisidėjo Lietuvos Prezidento kalba seminarijos inauguracijos iškilmėse. Esu dėkingas, kad jis taip aiškiai apibūdino seminarijos funkcijas ir vaidmenį visuomenės gyvenime, švietimo ir ugdymo srityje, apskritai valstybės mastu.

Dėkojame už pokalbį.