Telšių vyskupas Antanas Vaičius lankėsi Vatikane


Telšių vyskupas Antanas Vaičius spalio 1–18 d. su kvietimais lankėsi Vatikane ir dalyvavo dviejuose renginiuose: IV pasauliniame kongrese, sukviestame Popiežiškosios migrantų ir keleivių sielovados tarybos, ir Kunigų kongregacijos plenarinėje sesijoje. Į IV pasaulinį kongresą atvyko apie 400 asmenų iš visų žemynų, tarp jų 65 vyskupai ir 2 kardinolai, taip pat dalyvavo vyskupas P. Baltakis bei kun. E. Putrimas. Kunigų kongregacijos plenarinėje sesijoje buvo svarstomi kunigų gyvenimo klausimai.
-T- 


Iškilmingai pradėti naujieji mokslo metai Popiežiškajame Grigaliaus universitete


Spalio 12 d. Romoje šv. Mišiomis buvo iškilmingai pradėti naujieji mokslo metai Popiežiškajame Grigaliaus universitete, kuriame studijuoja 14 lietuvių, iš kurių septyni kunigai, penki pasauliečiai, vienas seminaristas ir viena seselė vienuolė. Šv. Mišias koncelebravo universiteto rektorius, fakultetų dekanai, dėstytojai, tarp jų ir t. Antanas Liuima SJ, dirbantis universiteto Dvasingumo institute (Instituto di Spiritualita). Per šv. Mišias prisimintas šį pavasarį miręs lietuvis tėvas Paulius Rabikauskas SJ, ilgametis universiteto Bažnyčios istorijos fakulteto dekanas ir vieną kadenciją ėjęs universiteto vicerektoriaus pareigas.
-jž- 


Paminėtos motinos Augustinos – Vynmedžio šakelės 100-osios gimimo metinės


Spalio 18 d. paminėtos Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos įkūrėjos Lietuvoje motinos Augustinos – Onos Galdikaitės 100-osios gimimo metinės. Paminklinėje Kauno Prisikėlimo bažnyčioje šia proga aukotoms šv. Mišioms vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Per pamokslą ganytojas apibūdino tikinčiųjų misiją kaip gyvenimą Viešpačiui ir dalijimąsi meile. Anot vyskupo, tokiu pavyzdžiu, liudijusiu tikėjimo ir gyvenimo vienovę, buvusi motina Augustina.

Po šv. Mišių 1993 m. Vyriausybės grąžintame Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių vienuolijos pastate, kur dar laikinai glaudžiasi Respublikinis pedagoginis muziejus, kongregacijos vyresnioji ses. Benjamina Jeronė Bartulytė, trumpai priminusi motinos Augustinos įtaką ir reikšmę nūdienos seserų pranciškonių gyvenime ir veikloje, pakvietė pasižiūrėti seserų pranciškonių pagal motinos Augustinos užrašus sukurtą spektaklį misteriją, pasiklausyti giesmių. Pasak kongregacijos vyresniosios s. Benjaminos, kongregacijai šiandien priklauso 45 vienuolės – 40 amžinųjų įžadų seserų, 4 laikinųjų įžadų seserys ir viena novicija. Daugiausia seserų gyvena Kaune. Jos dirba ligoninėse, Šančių parapijos senelių namuose, globoja jaunimą.
-jp- 


Kaišiadorių vyskupijos dekanatų kunigų susitikimai - konferencijos


Spalio 13–16 d., dalyvaujant Kaišiadorių vyskupui Juozapui Matulaičiui, Molėtuose, Kaišiadoryse ir Birštone vyko Kaišiadorių vyskupijos dekanatų kunigų susitikimai - konferencijos, kuriose kalbėta temomis „Kunigas – Gerojo Ganytojo darbo tęsėjas”, „Naujoji evangelizacija. Jos būtinumas Bažnyčiai”, „Kunigas ir bendruomenė”, „Dvasinis vadovavimas sau ir kitiems”. Spalio 14 d. per Kaišiadoryse vykusį Žaslių ir Žiežmarių dekanatų kunigų susitikimą vysk. J. Matulaitis pranešė, kad Žaslių dekanato dekanui ir Kaišiadorių klebonui Vytautui Kazimierui Sudavičiui už ypatingus nuopelnus darbuojantis Pivašiūnų ir Kaišiadorių parapijose suteiktas Popiežiaus rūmų kapeliono titulas.
-ež- 


 

Muzikos ir poezijos popietė Jono Pauliaus II pontifikato 20-mečiui paminėti Šiauliuose


Spalio 18 d. Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje buvo surengta muzikos ir poezijos popietė Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi 20-osioms metinėms paminėti. Bažnyčios klebonas Kęstutis Daknevičius papasakojo apie Šventojo Tėvo gyvenimą. „Tai vienas uoliausių apaštalų Jono ir Pauliaus sekėjų”, – pabrėžė jis. Šiaulių dramos teatro aktorės Faustina Laurinaitytė ir Livija Povilaitytė skaitė ištraukas iš Jono Pauliaus II Laiško šeimoms ir pjesės „Priešais juvelyro parduotuvę”. Giedojo Šiaulių universiteto chorai „Pavasaris” ir „Bičiuliai”. Popietę organizavo Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapija.
-na- 


Šiaulių vyskupijos kurijoje posėdžiavo 2000 m. jubiliejaus Šiaulių vyskupijos komitetas


Spalio 21 d. Šiaulių vyskupijos kurijoje posėdžiavo 2000 m. jubiliejaus Šiaulių vyskupijos komitetas, kurio pirmininkas vyskupas Eugenijus Bartulis. Tai jau trečiasis posėdis, į kurį susirinko keliolika šio komiteto narių (dvasininkų, gydytojų, verslininkų, kultūros ir meno darbuotojų). Pirmuosiuose posėdžiuose buvo aptarinėjamos evangelizacinių grupių kūrimo problemos, šeimų evangelizavimo klausimai. Šiame posėdyje kalbėta apie jubiliejaus propagavimą per vietinę žiniasklaidą, nutarta nuolat supažindinti visuomenę, kaip rengiamasi šiam jubiliejui pasaulyje, aptarta būsimoji vietinė spaudos konferencija šia tema, artimiausiu metu numatyta surengti susitikimą su religinių knygų rašytojais bei periodinių leidinių atstovais. Anot vyskupo E. Bartulio, visuomenė turi pajusti, kad Kristaus gimimas – pats svarbiausias pasaulio įvykis. Kituose šio komiteto posėdžiuose numatoma svarstyti dainos ir giesmės konkurso, skirto 2000-ųjų metų jubiliejui, projektą, konkrečiai aptarti laidų per Šiaulių TV galimybes ir pan.
-na- 


Tiesiami „Vilties tiltai”


Spalio mėnesį dar trijose Kaišiadorių vyskupijos parapijose pradėta vykdyti „Vilties tiltų” programa. Ši šeimos stiprinimo programa įgyvendinama jau devyniose parapijose. Susibūrusius savanorius aplankė ir konsultavo viešnia iš Vokietijos, „In via” centro direktorė Ursula Gribek. Ji stebėjosi lietuvių moterų gebėjimais pakelti didelį tarnybos šeimoje, profesinio bei savanoriško darbo krūvį. Viešnia lankėsi Žasliuose, Vievyje, Paparčiuose. Pasak šios programos koordinatorės Birutės Grižienės, tiesiant „Vilties tiltus” į pačias nuošaliausias kaimo vietoves, kur ypač reikalingas švietimo darbas, metodinė ir dvasinė parama, taip pat ketinama burti Žiežmarių ir Kalvių parapijų savanorius.
-ež- 


Jaunimo seminaras „Aš esu bendro paveikslo dalis” Paberžėje


Spalio 11–12 d. į seminarą „Aš esu bendro paveikslo dalis” Paberžėje rinkosi Kėdainių šv. Juozapo parapijos jaunimas, moksleiviai iš Vilniaus ir Krakių. Buvo klausomasi paskaitų, diskutuojama, žaidžiama, bendraminčių būryje artimiau susipažįstama vienas su kitu. Vakare buvo surengtas talentų vakaras. Seminarui vadovavo Kėdainių šv. Juozapo vikaras kun. Gintautas Naudžiūnas, į klausimus atsakinėjo Kėdainių dekanas, Kėdainių šv. Juozapo parapijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas. Šv. Mišias jaunimui aukojo Dotnuvos klebonas tėvas Stanislovas OFM Cap.
-sb- 


 

Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijiečiai susitiko su Šv. Egidijaus bendruomenės nare


Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebono A. Baniulio kvietimu, spalio pradžioje šioje parapijoje lankėsi Šv. Egidijaus bendruomenės narė iš Romos N. d’Alessandri, vienuolika savo gyvenimo metų paskyrusi bendruomenei, kurios nariai rūpinasi skurdžiais, imigrantais, jų vaikais. Per 30 savo gyvavimo metų ši bendruomenė, remdamasi Dievo žodžiu, draugiškumu ir pagalba, savo tarptautinėmis iniciatyvomis bei akcijomis išplito po visą pasaulį. N. d’Alessandri aplankė savaitgalio našlaičių stovyklą, „Vyturio” vidurinę mokyklą.
-dm- 


Papilio - Kvetkų parapijų tikintieji prašė palaimos Šventajam Tėvui


Papilio - Kvetkų parapijų tikintieji, paraginti savo klebono kun. Virginijaus Liuimos, spalio 12–18 d. namuose ir bažnyčioje kalbėjo rožinį, prašydami palaimos Šventajam Tėvui, mininčiam savo pontifikato 20-ąsias metines. Spalio 15 d. būrelis tikinčiųjų iš abiejų parapijų Krekenavos bažnyčioje šv. Mišių metu buvo supažindinti su popiežiaus Jono Pauliaus II veikla. Po šv. Mišių rodytas filmas „Atleidimas”. Spalio 19 d. prie Papilio vidurinės mokyklos, vadovaujant klebonui ir mokytojams, šio jubiliejaus garbei pasodintas ąžuoliukas.
-P- 


Keliais žodžiais

Klaipėda. Rugsėjo 30 d. Klaipėdos universiteto Katechetikos katedroje elzbietietė ses. Myrta tikybos mokytojams, katechetikos specializacijos studentams ir magistrantams vedė seminarą, kaip pasirengti advento katechezei.
-dm-

Kaunas. Spalio 10 d. Šv. Jurgio bažnyčioje grupė „Šulinys” iš Kretingos pristatė naują savo albumą „Šuliniai iš tylos”. Tai jau antras šios grupės albumas. Vokalinė instrumentinė muzika artima dainuojamosios poezijos žanrui. Tai piligrimo dainos, kupinos ieškojimo ir vilties, kai kurie dainų tekstai paimti iš Šventojo Rašto, kiti sukurti vokalistės A. Joknytės.
-jp-

Nemunaitis. Spalio 10 d. Nemunaityje parapijiečiams organizuota Šventojo Rašto pažinimo diena. Buvo studijuojamas vienas Naujojo Testamento epizodas – „Vestuvės Galilėjos Kanoje”. Remiantis šiuo epizodu vyko teatralizuota bibliodrama, į kurią įsitraukė visi renginio dalyviai. Šventė baigėsi šv. Mišiomis.
-vv-

Nemunaitis. Spalio 11 d. Nemunaityje vyko Marijos Rožančinės atlaidai ir jau tradicija tapusi poezijos rudens šventė. Sumą aukojo ir pamokslą pasakė I Alytaus klebonas Vytas Sabaliauskas. Po sumos gausus būrys poezijos mylėtojų ir poetų susirinko į kultūros namus. Šventės dalyvius – poetus ir Kybartų neįgaliųjų vokalinį ansamblį pristatė Nemunaičio klebonas Valerijus Rudzinskas.
-jg-

Vilnius. Spalio 22 d. čia įvyko Lietuvos ir Lenkijos valstybės archyvų delegacijų susitikimas. Jo metu pasirašytas abiejų šalių archyvų žinybų sutarties vykdymo protokolas bei pasikeista dokumentų mikrofilmais. Lietuvos istorijos archyvui Lenkija perdavė 70 tūkstančių mikrofilminių kadrų ir Seinų vyskupijos lietuviškųjų parapijų – Lazdijų, Šventežerio, Veisiejų, Kapčiamiesčio, Seirijų – bažnytinių metrikų knygų kopijų, kurios datuojamos 1808–1913 metais. Drauge perduota ir nemažai Dzūkijos regiono sentikių, evangelikų ir judėjų bažnytinių knygų kopijų.
-am-

Šeštokai. Šeštokų parapijos klebono K. Bekasovo ir seniūnijos vadovų pageidavimu Šeštokų Žalioji gatvė pavadinta A. Miluko, tauraus kunigo, draudžiamų lietuviškų knygų ir spaudos leidėjo bei platintojo išeivijoje, vardu.