Mirė kunigas Henrikas Sirtautas (1908 – 1998)


Spalio 14 d. Tryškiuose (Telšių vyskupija) savo bute mirė Tryškių altaristas kunigas jubiliatas Henrikas Sirtautas. Kun. H. Sirtautas gimė 1908 m. balandžio 2 d. Kvėsų k., Vilkijos parapijoje (Kauno raj.). Mokėsi Kauno suaugusiųjų gimnazijoje ir Telšių kunigų seminarijoje, kurią baigęs 1938 m. balandžio 16 d. vyskupo J. Staugaičio buvo įšventintas kunigu. 1938 – 1940 ėjo vikaro pareigas Žarėnuose, Kartenoje ir Rietave. Po to ketverius metus klebonavo Tūbausiuose (Kretingos raj.), vėliau dirbo įvairiose parapijose: Akmenėje, Užventyje, Papilėje, Skaudvilėje. Galiausiai perkeliamas į Tryškius, kur klebonavo 34 metus, nuo 1995 metų buvo tos parapijos altaristas. Čia jis tris kartus šventė kunigystės jubiliejų: sidabrinį, auksinį ir deimantinį. Paskutinė jubiliejaus šventė sutapo su jubiliato amžiaus 90-mečiu. Praėjus pusmečiui, 1998 m. spalio 14 d. jubiliatas baigė žemiškąjį  gyvenimą.

Kunigas Henrikas Sirtautas spalio 17 d. palaidotas Tryškių bažnyčios šventoriuje. Koncelebruotinėms šv. Mišioms ir laidotuvių pamaldoms vadovavo Telšių generalvikaras monsinjoras Juozapas Pranciškus Gedgaudas. Pamokslą bažnyčioje pasakė kun. T. Poška, o prie kapo kalbėjo Tryškių klebonas kun. S. Šlepavičius. Laidotuvėse dalyvavo 20 kunigų, prisirinko gausus būrys tikinčiųjų.

-T-