Atsinaujinimo diena „Pažink Šventosios Dvasios veikimą”


Spalio 11 d. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto salėje katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys” surengė Atsinaujinimo dieną „Pažink Šventosios Dvasios veikimą”. Pasak tėvo A. Saulaičio SJ, vedusio pirmąjį mokymą „Šventoji Dvasia, veikianti per sakramentus”, pirmaisiais amžiais krikščionys per šv. Mišias į kunigo kreipinį „Viešpats su jumis” atsakydavo „Ir su tavo Dvasia”, taip išpažindami, kad tarp žmonių ir jų širdyse gyvena ir veikia Šventoji Dvasia. Tėvas A. Saulaitis SJ labai išsamiai apžvelgė sakramentų ryšį su Šventąja Dvasia. Anksčiau į sakramentus žiūrėta kaip į daiktinę išraišką, šiandien jie  suprantami kaip Šventosios Dvasios pokalbis su žmogumi. Bažnyčios uždavinys – šventinti pasaulį. Liturgija – gyvosios Bažnyčios, kurioje visi turi savo tarnybas,  išraiška. Taigi pasauliečiai aktyviai turi įsitraukti į Bažnyčios tarnystę, nes Krikšto sakramentu Viešpats mus siunčia Gerąją Naujieną nešti kitiems, o Šventoji Dvasia – Užtarėja padeda atsispirti pagundoms ir turėti veiklią viltį.

Josephas Bastinas (Belgija), remdamasis Pirmojo laiško korintiečiams 12 skyriaus 4 – 6 eilutėmis, kalbėjo apie skirtingas malonės dovanas, bet tą pačią Dvasią. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Dievas, veikiantis visame kame. Prelegentas akcentavo, kad Viešpats nori mums duoti Šventąją Dvasią su sąlyga, kad sudarysime vieną kūną – būsime vieningi. Anot Bastino, visos charizmos skirtos tarnauti vargšams, visų atstumtiesiems, kiekviename iš kurių turėtume atpažinti Jėzų. „Jei vargšą apsupsime meile ir dėmesiu, įvyks stebuklas – vargšas išgyvens Jėzaus artumą, o jį supantys žmonės irgi bus perkeisti, patirs paslaptingąjį Dievo buvimą”, – sakė Bastinas. Išsiskleidęs Dievo žodis žmoguje pasireiškia per pažinimą ir tarnavimą. Kam Jėzus atveria akis, tie pamato jo pergalę ant kryžiaus – mažųjų pergalę, teigiančią gyvenimą. „Ar esame pakankamai neturtingi, kad priimtume visą Jėzaus meilę? Ar pasirengę priimti jo meilę iki galo savo nevertume?” – klausė Bastinas.

Po pietų vyko darbas grupėmis, užtarimo malda. Šv. Mišias aukojo vyskupas R. Norvila, tėvas A. Saulaitis SJ, kun. K. Rugevičius.

-jp-