Vaikų stovykla „Saulės zuikučiai" Jurbarke


Liepos 7–16 d. Jurbarko Švč. Trejybės parapijos jaunimo vadovės Rasos Greičiūtės iniciatyva Jurbarke vyko vaikų stovykla „Saulės zuikučiai", kurioje dalyvavo 48 vaikai iš Jurbarko, kai kurie jų – iš asocialių šeimų. Su stovyklaujančiais vaikais nuoširdžiai dirbo Švč. Trejybės parapijos klebonas dekanas kun. K. Gražulis, vikaras V. Rutkûnas, studentai, vyresniųjų klasių moksleiviai. Stovyklą finansiškai parėmė Švč. Trejybės parapijos klebonas dekanas kun. K. Gražulis, Jurbarko miesto savivaldybė, kai kurios akcinės bendrovės. Stovyklautojai vykdavo į gamtą, dalyvaudavo sportinėse vaeržybose, sekmadieniais po jaunimo šv. Mišių parapijos salėje vaikams buvo rengiamos viktorinos, žaidimų popietės.

-jp-Viešnagė Bautzene


Liepos 16–23 d. Jurbarko ir Kėdainių parapijų jaunimas viešėjo Bautzene, Vokietijoje. Čia svečiai iš Lietuvos susitiko su Bautzeno dekanato koordinatoriumi T. Kadenbachu ir šio dekanato jaunimu, susipažino su vietos gyventojų papročiais, tradicijomis, jaunimo veikla, lankėsi Caritas centruose Meisene, Drezdene, Leipcige. Viešnagės metu buvo aptartas tolesnio bendradarbiavimo galimybės, kalbėta apie jaunimo problemas tiek Vokietijoje, tiek ir Lietuvoje. Kitų metų vasarą Bautzeno jaunimas žada atvykti į Jurbarką.

-jp-Tarptautinė vasaros stovykla Altenbergo jaunimo namuose


Liepos 28 – rugpjūčio 9 d. Kelno arkivyskupijos jaunimo sielovados skyriaus surengtoje tarptautinėje stovykloje Altenbergo jaunimo namuose dalyvavo 6 darbuotojai iš „A. C. Patria" ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro. Stovyklos tema – „Jeigu Abraomas būtų jaunesnis". Kiekvieną dieną apie 60 stovyklautojų iš Portugalijos, Lenkijos, Etiopijos, Vokietijos, Latvijos ir Lietuvos apmąstė svarbiausius Abraomo gyvenimo įvykius, ieškodami sąsajų su nūdiena, meldėsi, dalyvavo turistinėse pažintinėse ekskursijose po Kelną, Boną, organizavo sportines varžybas. Pasak Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referentės R. Gecaitės, stovyklautojams didelį įspūdį paliko kūrybiška stovyklos atmosfera ir nuoširdus tarpusavio bendravimas.

-jp-Kelno arkivyskupijos katalikiškojo jaunimo sąjungos valdybos narių viešnagė Lietuvoje


Rugpjūčio 1 – 8 d. „A. C. Patria" ir Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro kvietimu Lietuvoje viešėjo Kelno arkivyskupijos katalikiškojo jaunimo sąjungos (BDKJ) valdybos nariai: kun. H. G. Korr, A. Hofmayer, B. Dohm ir A. Groß. BDKJ – skėtinė organizacija, vienijanti 8 savarankiškas katalikiškojo jaunimo organizacijas Kelno arkivyskupijoje, jai priklauso apie 35 tūkst. jaunuolių. Svečiai susitiko su vyskupu R. Norvila, Kauno miesto mero pavaduotoju, Kauno jaunimo reikalų tarybos bei Ateitininkų federacijos valdybos nariais. Viešnagės metu buvo įvertinta penkerių metų bendradarbiavimo patirtis su Lietuva, aptarta jaunimo situacija Lietuvoje ir Kaune, Kauno arkivyskupijos jaunimo pastoracinė veikla, katalikiškojo jaunimo organizacijų plėtra ir artimiausių metų bendradarbiavimo su Kelno arkivyskupijos katalikiškosiomis jaunimo sąjungomis perspektyvos. Anot Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro referento A. Kučiko, svečiams didelį įspūdį padarė jaunimo politikos Lietuvoje plėtra, profesionalus darbas su jaunimu Kauno arkivyskupijoje, dėmesys jaunimo sielovadai. Žadama ir ateityje bendradarbiauti ir siekti, kad šių organizacijų interesai būtų atstovaujami visuomenėje ir Bažnyčioje.

-jp-Šeštokai: „Mažas miestelis – didelė istorija"


Rugpjūčio 2-ąją šventiniai Šeštokų renginiai „Mažas miestelis – didelė istorija" prasidėjo Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos bažnyčioje. Šį kartą Šeštokų miestelio 100 metų jubiliejaus ir kunigo Antano Miluko 55-ųjų mirties metinių minėjimas sutapo su vadinamaisiais Porciunkulės atlaidais, kurie šioje parapijoje yra bene didžiausi. Parapijos klebonas kunigas Kęstutis Bekasovas pasveikino iškilmių dalyvius ir perskaitė Vilkaviškio vyskupo Juozo Žemaičio MIC atsiųstą telegramą. Šv. Mišiose, kurias aukojo kanauninkas Juozas Gražulis, dalyvavo šventės garbės svečiai: Seimo narys prof. Juozas Galdikas, habil. dr. prof., LKMA narys Algimantas Vincentas Bujauskas, habil. dr. prof. Chackelis Kibarskis, habil. dr. prof. Juozas Vytautas Uzdila, Lietuvos rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas Valentinas Sventickas, poetė Dalia Milukaitė-Gadeikienė, svečiai iš užsienio. Po šv. Mišių bažnyčioje susirinkusiems miestelio ir parapijos istoriją pasakojo prof. Juozas Vytautas Uzdila. Po to miestelio gyventojai ir svečiai rinkosi Šeštokų vidurinės mokyklos kieme, kur vyko iškilmingas minėjimas, šventė baigėsi puikiu koncertu.

-aj-


Ateitininkų vasaros akademija Tytuvėnuose


Rugpjūčio 13 – 20 d. Tytuvėnuose, prie Bradvaisio ežero, per 100 studentų iš visos Lietuvos dalyvavo ateitininkų vasaros akademijoje „Ženk žingsnį". Anot studentų ateitininkų sąjungos pirmininko Osvaldo Stripeikio, norėta parodyti ateitininko kelią į visuomenę. Turint tai omenyje, pasirinkti įvairūs paskaitininkai – kompozitorius Giedrius Kuprevičius, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos pirmininkas Aleksandras Valentas, TV laidos „Tangomanija" vedėjas Martynas Starkus, Kauno dramos teatro aktorė Jūratė Onaitytė ir kt. Akademijoje vyko įvairūs vakarai, koncertavo Vytautas Kernagis, o tradicija tapęs susikaupimo vakaras buvo skirtas meilės temai. Akademijos baigimo iškilmėse dalyvavo Ateitininkų federacijos pirmininkas Vygantas Malinauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys Petras Gražulis, „XXI amžiaus" redaktorius Edvardas Šiugžda.

-jž-


Stovyklos Šventojoje


Rugpjūčio mėnesį Šventojoje stovyklavo katalikiškas jaunimas. Pirmojoje mėnesio pusėje šalia klebonijos pastatytose palapinėse buvo įsikūrę jaunieji kun. J. Bosko bičiuliai iš Vilniaus ir jo apylinkių. Stovyklautojus globojo Vilniaus don Bosko parapijos kun. Izidorius Sadauskas SDB. Per 50 vaikų ir jaunuolių kasdien giedojo per šv. Mišias, poilsiavo, sportavo, lankėsi Kuršių nerijoje, Palangoje.

Antroji – Žemaitijos jaunučių ateitininkų – stovykla išsiskyrė turininga ugdymo programa. Priešpiet vaikams jų mokytojai, Kretingos pranciškonai organizuodavo užsiėmimus, po pietų pajūryje buvo rengiamasi vakaro programai. Šios stovyklos vadovė ir organizatorė – Telšių katalikiškosios mokyklos direktorės pavaduotoja Elena Martinkienė, stovyklautojais nuoširdžiai rūpinosi Šventosios klebonas Vidmantas Gricius.

-rž-Keliais žodžiais


Kalvarija. Rugpjūčio 16 d. Kalvarijoje (Vilkaviškio vyskupijoje) vyko gražios iškilmės: vyskupas Juozas Žemaitis MIC su prelatais Vincu Bartuška ir Vytautu Gustaičiu teikė Sutvirtinimo sakramentą, tą paèią dieną 30 metų Kalvarijoje klebonavęs kanauninkas Juozas Mieldažys šventė garbingą 50 metų kunigystės jubiliejų. Ilgus metus Dievui ir žmonėms tarnaujantį kanauninką sveikino parapijiečiai bei svečiai ir linkėjo ištvermės, sveikatos ir Dievo palaimos.
-vf-

Nemunaitis. Rugpjūčio 22 d. Nemunaityje vyko Nemunaičio Pranciškaus trečiojo ordino bendruomenės dvasinio ugdymo diena „Dievas mus myli". Šią dieną bendruomenei organizuoti padėjo kauniečiai Justinas Milušauskas, Dalė Šmerauskaitė, Benas Ulevičius ir Dalė Kuraitė. Po agapės visi dalyviai bendruomenėlėse rengėsi šv. Mišių, kurias aukojo kun. V. Rudzinskas, liturgijai. Dalyvaujant Kaišiadorių ir Vilkaviškio vyskupijų trečiojo ordino ministrei ses. Jadvygai Simonaitytei OFS ir dar dviem seserims iš Alytaus, keturi bendruomenės nariai – Jolanta Lapaitytė, Virginijus Vileikis, Leonas Vetchoratovas ir Vaidotas Orvidas – iškilmingų įvilktuvių apeigų metu buvo priimti į Trečiojo ordino noviciatą.
-vv-