Paskyrimai Panevėžio vyskupijoje


Kun. Algirdas Narušis atleistas iš Ramygalos ir Ėriškių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Kupiškio parapijos klebonu ir Kupiškio dekanato vicedekanu.

Kun. Saulius Kalvaitis atleistas iš Skrebotiškio ir Gružių parapijų klebono pareigų ir paskirtas Ramygalos ir Ėriškių parapijų klebonu.

Kun. Vytautas Sutkus paskirtas Skrebotiškio ir Gružių parapijų klebonu.

Kun. Virginijus Liuima atleistas iš Kupiškio parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Papilio ir Kvetkų parapijų klebonu, suspendavus buvusį kleboną kun. Raimundą Lašinį.

Kun. Raimundas Simonavičius atleistas iš Kauno kunigų seminarijos auklėtinių ugdytojo pareigų ir paskirtas Kupiškio parapijos vikaru suteikiant teisę laiminti santuokas.

Kun. Jonas Tamošiūnas atleistas iš Svėdasų parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Antalieptės parapijos klebonu.

Neopresbiteris Vydas Juškėnas paskirtas Svėdasų ir Adomynės parapijų vikaru suteikiant teisę laiminti santuokas.

-P-