Paminėtos pirmosios kun. Prano Račiūno mirties metinės


Rugpjūčio 25 d. Kauno šv. Gertrūdos bažnyčioje arkivyskupas S. Tamkevičius ir 10 kunigų aukojo šv. Mišias kunigo Prano Račiûno pirmųjų mirties metinių proga. Per pamokslą kun. V. Aliulis priminė, kad šioje bažnyčioje kun. P. Račiūnas šv. Mišias aukojo 1938, 1943–1944 ir 1947–1948 metais prieš suėmimą. Tai buvo tvirto tikėjimo žmogus. Kun. P. Račiūno rūpinimąsi Bažnyčia liudija ir paskutinę prieš mirtį naktį kunigo pradėtas sakyti pamokslas. Prie jo budėjusios seserys prisimena jo žodžius: „Bažnyčia mūsų tėvynėje buvo skaudžiai persekiojama ir kentėjo. Mes turime daug dirbti, kad ji sustiprėtų...". Kun. V. Aliulis taip pat pacitavo ištrauką iš kun. P. Račiūno dvasinio testamento: „Dėkoju Viešpačiui, kad leido sugrįžti į Tėvynę. Kaip mokėjau, stengiausi mylėti man pavestas sielas dėl Kristaus. Tos meilės nepajėgs suardyti nė pati mirtis. Ir, mano širdžiai nustojus plakti, mano kapas, mano raštų žodžiai, mano skelbtos mintys tegul Jums primena visa, ko jus mokiau: mylėti Dievą, Tėvynę Lietuvą, savo šeimas, vieni kitus, saugoti savo tikėjimą kaip žemiškosios ir amžinosios meilės užtikrinimą". Dirbdamas po 16 valandų per parą, jis slapta rengė kunigus, rūpinosi seselėmis vienuolėmis, daug rašė. Vilniaus rankraštyne yra apie 100 dėžių jo raštų bei laiškų. Pasak kun. V. Aliulio, tvirtas tikėjimas ir reikli meilė padėjo kun. Pranui Račiūnui gyventi viltimi iki paskutinio atodūsio. Po šv. Mišių buvo aplankytas jo kapas.

-jp-