Žolinės atlaidai Pivašiūnuose


Rugpjūčio 15–22 d. Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje per Žolinės atlaidus tam tikra intencija kasdien buvo aukojamos šv. Mišios: už jaunimą, šeimas, kunigus, ligonius, švietimo darbuotojus ir moksleivius, blaivybę, gyvybę, taiką ir tautos santarvę. Rugpjūčio 15 dieną, skirtą jaunimui, per šv. Mišias, kurias koncelebravo Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis, svečias iš Magdeburgo (Vokietija) vysk. Leo Nowak ir būrys kunigų, vyskupas J. Matulaitis suteikė kunigystės šventimus diakonui V. Beleckui. Šv. Mišių metu buvo meldžiamasi už jaunimo ištikimybę Dievui ir Tėvynei. Rugpjūčio 16 d. šv. Mišias koncelebravo kardinolas V. Sladkevičius, apaštališkasis nuncijus arkivyskupas dr. E. J. Ender, vyskupas R. Norvila, vyskupas V. Michelevičius, vyskupas J. Matulaitis, Magdeburgo vyskupas L. Nowak ir būrys kunigų. Pamokslą pasakė nuncijus arkivyskupas E. J. Ender. Kardinolas V. Sladkevičius, prieš 10 metų Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslą papuošęs popiežiaus Jono Pauliaus II dovanota karûna ir suteikęs jai Nuliûdusiųjų paguodos titulą, linkėjo, kad žmonės, lankydami Marijos šventoves, pamatytų ne tik stebuklingus jos paveikslus, bet ir pajustų sklindančią iš šių šventovių Marijos dvasią bei gyventų tos dvasios malone. Per šv. Mišias giedojo Kaišiadorių vyskupijos jungtinis choras, grojo pučiamųjų orkestras.

-jp-