Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdis


Rugpjūčio 19 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje įvykusiame Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje dalyvavo kardinolas V. Sladkevičius, Šventojo Sosto nuncijus arkivyskupas dr. E. J. Ender, arkivyskupai A. J. Bačkis ir S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Matulaitis, J. Preikšas, A. Vaičius, J. Žemaitis, V. Michelevičius, R. Norvila, J. Tunaitis, generalinis sekretorius vysk. J. Boruta SJ, Šventojo Sosto nuncijaus sekretorius mons. George Antonysamy ir generalinio sekretoriaus padėjėjas kun. R. Makrickas.

Posėdyje vysk. R. Norvila ir vysk. E. Bartulis buvo išrinkti Lietuvos Vyskupų Konferencijos atstovais, o vysk. J. Boruta atsarginiu atstovu Europos vyskupų sinode, kuris vyks 1999 m. Romoje. Europos vyskupų sinode kaip sinodo parengiamosios grupės narys ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas dalyvaus ir arkivyskupas A. J. Bačkis.

Nutarta kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę su prašymu atkurti Bažnyčios nuosavybės teisę į nusavintus Bažnyčios archyvus paliekant juos saugoti valstybiniuose archyvuose.

Vyskupas Jonas Boruta SJ paskirtas vyskupų kankinių M. Reinio, T. Matulionio ir V. Borisevičiaus beatifikacijos bylų postulatoriumi.

Kun. A. Grušas paskirtas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėju.

Kitą LVK posėdį numatyta surengti 1998 m. spalio 20 d. Kaune.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas