JAV Vyskupų konferencijos pagalbos Europos kraštams komisijos narių vizitas


Lietuvoje lankėsi Amerikos katalikų vyskupų konferencijos komisijos pagalbos Rytų ir Vidurio Europos kraštams komisijos pirmininkas, New Orleano arkivyskupas Francis B. Schulte, šios komisijos vykdomasis direktorius mons. Jurgis Šarauskas bei Gamingo tarptautinio teologijos instituto Austrijoje direktorius dr. Michael Wald Stane. Svečiai apsilankė Katalikų televizijos studijoje, Katechetikos, Socialinės rūpybos profesinių studijų, Šeimos centruose bei kitose Vilniuje ir Kaune įsikūrusiose katalikiškose įstaigose. Vizito metu jie susipažino su šių įstaigų veikla, vykdomomis programomis, taip pat susitiko su Vilniaus ir Kauno ganytojais.Tarptautinė mažųjų katechezės sesija Vengrijoje

Liepos 7–11 d. Vengrijoje, Zsambeke, vyko tarptautinė mažųjų katechezės pagal Noelle le Duc sesija. Tai buvo savotiška praėjusią vasarą Kaune, Pažaislio vienuolyne, vykusios tarptautinės sesijos tąsa. Vengrijoje seminarui vadovavo Prancūzijos Notre Dame de Vie bendruomenės nariai, Paryžiaus vyskupas augziliaras Pierre d’Ornellas. Į seminarą buvo pakviesti ir 26 tikybos mokytojai iš Lietuvos.

Mažųjų katechezės seminaruose siekiama ne tik mokyti, kaip vaikams pateikti gyvojo Dievo slėpinį, bet ir skatinti katechetus dvasiškai augti. Seminare stengtasi atskleisti, kas yra katechetas. Vyskupas Pierre į šį klausimą atsako žvelgdamas į Jėzų. Jėzus skelbia Tėvo žodį, kuris perduotas Bažnyčiai, o Bažnyčios žodis tampa katecheto žodžiu. Katechetas nėra pajėgus kalbėti be Dievo šviesos. Tėvas Charle apžvelgė katechezės direktyvas. Anot jo, katechezė turi perduoti Dievo paslaptį per Jėzaus veiksmus ir žodžius. Katechezės esmė – parodyti, kas yra Jėzus. Atskleisdami Dievo slėpinį, vaikai giliau suvoks, kas jie yra patys.

-zt-Tarėsi būsimųjų tikybos vadovėlių autoriai

Liepos 17 d. Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centre susirinkę tikybos mokytojai iš Kauno, Vilniaus arkivyskupijų ir Panevėžio, Vilkaviškio vyskupijų tarėsi dėl naujų tikybos vadovėlių rengimo. Pasak jų, naujuosiuose vadovėliuose turėtų būti pateikta nuosekli, vientisa ir darni tikybos mokymo sistema, atitinkanti katalikų tikybos mokymui keliamus reikalavimus, Lietuvos reformuojamos mokyklos bendrąsias didaktines nuostatas, mokyklinio vadovėlio kriterijus. Konkrečių patarimų ir pasiūlymų pateikė pasitarime dalyvavusios garbės viešnios ses. Aldona Dalgėdaitė, vadovėlio "Iškalbos mokymas" autorė dr. ses. Zita Nauckūnaitė (VPU Lietuvių kalbos ir literatūros katedros dėstytoja), parengusi ne vieną lietuvių literatūros programą ir vadovėlį dr. doc. Regina Norkevičienė. Pasitarimui vadovavo Lietuvos katechetikos centro direktoriaus pavaduotoja dr. doc. Stasė Dzenuškaitė.

-Vn-Jaunimo vasaros stovyklos Panevėžio vyskupijoje

Berčiūnuose esančioje ateitininkų poilsiavietėje stovyklavo katalikiškas jaunimas iš visos Lietuvos. Kasmet Ateitininkų federacijos rengiamoje stovykloje jaunučiams čia apsilanko per 500 vaikų. Šiemet jų tikimasi sulaukti daugiau negu 700. Stovyklose siekiama giliau supažindinti su krikščioniškuoju gyvenimu, jo vertybėmis, skatinti jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą. Jau septinti metai JAV organizacija Youth Service International Lietuvoje rengia berniukams anglų kalbos ir amerikietiškosios kultūros pažinimo stovyklas. Šiais metais 12–14 metų ir 15–18 metų vaikinams vyko dvi stovyklos. Pasak stovyklos direktoriaus ekonomisto Bryan Bradley, stovyklautojų dvasiniais reikalais rūpinasi Opus Dei kunigai. Šias stovyklas remia The Roman Catholic federation of Lithuania, esanti Čikagoje.

Liepos 17 d. "Šilelyje" baigėsi stovykla socialiai remtiniems vaikams, kurių čia iš įvairių parapijų atvyko per 120. Stovyklautojus anglų kalbos mokė trys seminaristai iš JAV, kas antrą trečią dieną vykdavo šv. Mišios, dvasiniai susikaupimai. Šiai stovyklai vadovavo Lipniūno jaunimo kultūros centro darbuotojai.

Nuo liepos 18 d. "Šilelio" stovyklavietėje apie 40 jaunuolių dalyvavo Lipniūno centro rengiamoje anglų kalbos ir katalikiško mokymo stovykloje, o nuo rugpjūčio 1 d. septynias dienas lipniūniečiai keliavo dviračiais ir pėsčiomis po Antalieptės ir Vencavų apylinkes.

Naujamiestyje liepos antrojoje pusėje vyko tarptautinė jaunimo stovykla, kurioje dalyvavo per 15 moksleiviško amžiaus skaučių iš Belgijos ir apie 20 moksleivių iš Lietuvos. Belgės mokė lietuvius prancūzų ir anglų kalbų. Jaunimas Naujamiesčio parapijoje dirbo įvairius darbus, lankėsi Panevėžyje, Vilniuje, Trakuose, Šiauliuose ir kituose Lietuvos miestuose. Pasak šios stovyklos organizatoriaus kun. Algirdo Dauknio, kartu dirbant, keliaujant ir bendraujant yra puiki proga gyvai mokytis kalbų. -jž-Panevėžyje vyko APPLE kursai

Liepos 13–24 d. Panevėžyje vyko APPLE kursai. Šie kursai Lietuvoje jau aštuntus metus organizuojami įvairių sričių pedagogams. Mokytojai mokomi dirbti su kompiuteriais, anglų kalbos, jie klausosi teorinių paskaitų ir dalyvauja įvairiuose praktikos užsiėmimuose. APPLE kursus daugiausia veda lietuvių kilmės amerikiečiai pedagogai – įvairių gimnazijų, koledžų, universitetų dėstytojai, profesoriai. Viena iš kursų krypčių skirta katalikiškųjų mokyklų mokytojams. Šią vasarą kursuose dalyvavo 37 katalikiškųjų mokyklų pedagogai, iš jų 35 pirmą kartą. Kursų dalyviai klausėsi teorinių paskaitų ir dalyvavo praktikose. Amerikietis Filipas, dirbantis Šv. Kotrynos koledže, kalbėjo apie fundamentalius tikėjimo dalykus: Dievo ir žmogaus bendravimą, Dievo poveikį žmogui, Dievą ir moralumą. Kitos amerikietės – Barbaros paskaitų tema – 4–5 metų amžiaus vaikų dvasingumo ugdymas. Literatūros profesorė iš Niujorko sesuo John labai įdomiai dėstė, kaip pasirenkant atskiras temas įvairią literatūrą taikyti per tikybos pamokas. Panevėžio katalikiškosios mokyklos tikybos mokytoja Zita Bruniūtė, dalydamasi kursuose išgyventais patyrimais, pabrėžė praktikos užsiėmimų naudingumą. Kursų dalyviai lankėsi žymesnėse Panevėžio apylinkių vietovėse, liepos 19 d. dalyvavo Kryžių kalne vykusiose iškilmėse. -jž-Europos trečiojo pranciškonų pasauliečių ordino (OFS) suvažiavimas

"Su Pranciškumu į Naująją Europą" – tokį šūkį pasirinko Europos tretininkai, liepos mėnesį rinkęsi Freckenhorsto mieste, Vokietijoje, kur vyko Europos trečiojo pranciškonų pasauliečių ordino suvažiavimas. Lietuvoje šiam ordinui priklauso apie tūkstantis žmonių. Šio ordino Lietuvoje vyresnysis, arba ministras, yra brolis Jeronimas (Alvydas Remesa), dvasios tėvas – Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas kun. Benediktas Sigitas Jurčys OFM. Dauguma ordino narių yra vyresnio amžiaus, nors pastaruoju metu įstoja daug jaunimo. Pranciškonai pasauliečiai renkasi į bendras rekolekcijas, buriasi į grupeles parapijose, kur studijuoja šv. Pranciškaus trečiojo ordino regulą, konstitucijas, šv. Pranciškaus gyvenimą, padeda kunigams, slaugo ligonius ir pan. Šiais metais į pranciškonų tretininkų suvažiavimą (sutrumpintai vadinamą EUFRA) atvyko 150 dalyvių iš 20 šalių, iš jų trys lietuviai: brolis Augustinas OFS (Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojas Antanas Juškevičius), jo sūnus brolis Šarūnas OFS (VDU studentas) ir kun. Antanas Alvydas Grabnickas OFS. Brolis Augustinas, Kauno arkivyskupijos Pranciškonų pasauliečių ordino ministras, pasakodamas apie suvažiavimą, tretininkus pavadino šeimų vienuoliais. Šio suvažiavimo tema buvo "Šiandienos evangelizacija – dovana dalytis". Dalyviai rinkosi į diskusijų grupes, kur kalbėjo apie tautų vienybę, socialinę, ekonominę politiką. Ypatingas dėmesys skirtas jaunimo problemoms atskirose valstybėse. Tretininkai buvo išsamiau supažindinti su Vokietijos politika, valdymo struktūra, lankėsi įvairiuose Vokietijos miestuose, susitiko su jų vadovais. Kiekvieną dieną suvažiavimo dalyviai nemažai laiko skirdavo maldai, švęsdavo Eucharistiją ir pan.

-jž-Šeimų stovykla Pakutuvėnuose

Liepos 17 – 26 d. Pakutuvėnuose vyko Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos organizuota Šeimų stovykla "Santuoka Kristaus Sandoros šviesoje". Tokios stovyklos organizuojamos jau trečius metus. Kaskart į jas atvyksta vis daugiau žmonių, šiemet jų buvo apie 450: šeimų, sužadėtinių, vienišų motinų. Palapinėse įsikūrę stovyklautojai klausėsi konferencijų bei mokymų, meldėsi, klausėsi koncertų, rengė vaidinimus, dalijosi bendru lauko virtuvės valgiu. Vaikams organizuotos išvykos į Palangą, Šventąją, Ventės ragą. Anot stovyklos sumanytojos ir vienos iš organizatorių, Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos prezidentės Rūtos Domarkaitės, norėta suteikti galimybę šeimos žmonėms bendrauti, aktyviai ir gyvai tarnauti Bažnyčiai.

Stovyklos dvasios vadovas buvo kun. Gediminas Numgaudis OFM. Seminarus apie santuoką vedė s. Marie-Pia iš Šv. Jono kongregacijos. Iš studijų Jeruzalėje pravykęs atostogų br. Nerijus Čepulis OFM dalijosi mintimis apie Sandorą Senajame ir Naujajame Testamente. Konferencijas vedė taip pat kun. Renaldas Reivytis. Vaikų auklėjimo, priklausomybės nuo alkoholio ir narkotikų problemas gvildeno svečiai Pat ir Carmine Ferrangamo iš JAV (beje, drauge su Renewal Ministries grupe jie dalyvavo gegužės mėnesį vykusioje konferencijoje "Ką Dvasia kalba Bažnyčiai"). Šeimų stovyklą aplankė pranciškonų provincijolas kun. Benediktas Jurčys OFM, lydimas buvusio ilgamečio provincijolo kun. Placido Bariaus OFM. Stovyklą finansiškai parėmė JAV lietuvių katalikų religinė šalpa.

-kl-Seminaras tikybos mokytojams Berčiūnuose

Rugpjūčio pirmąją savaitę Panevėžio vyskupijos tikybos mokytojai, norėdami pagilinti teologines ir pedagogines žinias ir susiburti maldai, rinkosi į Berčiūnus, kur vyko seminaras tema "Kūrinija". Katechetikos centro vedėja Z. Tručionienė į seminarą pakvietė dvi seseris vienuoles – Anitą ir Elizabeth Mari iš Prancūzijos ir tėvą Gerd Birk iš Vokietijos. Tėvas Gerd seminaro temą sujungė su religijos pedagogikos elementais, o seserys daugiau dėmesio skyrė psichologinėms paauglių ir jaunimo problemoms. Baigiamajame vakare šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas J. Preikšas, po to visi buvo pakviesti į agapę. -mš-Keliais žodžiais

Skriaudžiai. Liepos 19 d. Skriaudžių parapijoje buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidai ir šios parapijos klebono kunigo Vincento Čėsnos 50 metų kunigystės jubiliejus. Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC ir prelatas Vincas Bartuška teikė Sutvirtinimo sakramentą.
-vf-


Veisėjai.Liepos 18–22 d. Veisėjuose (esperanto kalbos įkūrėjo L. L. Zamenhofo tėviškėje) vyko Baltijos šalių esperantininkų dienos. Liepos 19 d. Veisėjų žemės ūkio technikume esperanto kalba aukotos šv. Mišios, į kurias susirinko esperantininkai, atvykę iš 17-os pasaulio šalių.
-vv-


Nemunaitis. Liepos 30 d. Nemunaityje pašventintos Caritas patalpos. Į šią šventę atvyko Kaišiadorių vyskupijos kancleris, Caritas direktorius kunigas Robertas Rumšas, jo pavaduotoja, Caritas reikalų vedėja ses. Ramutė Naujalytė, Merkinės parapijos klebonas dekanas Kęstutis Kazlauskas, Perlojos parapijos klebonas Arūnas Kazlauskas, taip pat šių parapijų Caritas pirmininkės ir narės. Po šv. Mišių, kurias aukojo kun. R. Rumšas ir kiti kunigai, šventės dalyviai rinkosi į kultūros namų salę, kur Nemunaičio klebonas V. Rudzinskas pristatė svečius ir Caritas darbuotojams palinkėjo sėkmingo darbo. Nuoširdžiais žodžiais susirinkusiuosius pasveikino kultūros centro direktorius ponas A. Čižauskas, Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas dr. V. Gudukas. Visus maloniai nuteikė Merkinės vyrų seksteto ir Nemunaičio kultūros namų direktorės G. Čyžienės šeimos ansamblio koncertas, po koncerto vykusi agapė.
-jg-


Žarėnai. Liepos 17–31 d. Žarėnų parapijoje vyko Vilniaus pedagoginio universiteto katalikų tikybos spe-cialybės I kurso studentų mokomoji praktika. Tikslas – įgyti darbo su vaikais ir jaunimu patirties, mokytis gyventi bendruomenėje. Studentai rengė vaikus išpažinčiai ir Pirmajai komunijai, klausė paskaitų, lankėsi Telšiuose ir Žemaičių Kalvarijoje. Mokomąją praktiką atliekančius studentus aplankė Telšių vyskupas Antanas Vaičius, kiti kunigai.


Pivašiūnai. Rugpjūčio 15–16 d. į didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo atlaidus – Žolinę rinkosi maldininkai iš visos Lietuvos. Į garsiuosius atlaidus pėsčiomis atkeliavo Kazlų Rûdos parapijos jaunimas, Alytaus, kitų Kaišiadorių vyskupijos parapijų maldininkų eisenos. Sekmadienį iškilmingas šv. Mišias aukojo apaštališkasis nun-cijus, kardinolas ir vyskupai. Plačiau apie tai skaitykite kitame "Bažnyčios žinių" numeryje.