Mirė kunigas Domininkas Giedra (1921–1998)


Liepos 31 d. Vilniaus Santariškių ligoninėje mirė Telšių vyskupijos kunigas Domininkas Giedra. Kun. D. Giedra gimė 1921 m. lapkričio 14 d. Viekšnių parapijos Žibikų kaime. Mokėsi Židikuose, Šiaulių suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, Mažeikių jaunimo vidurinėje mokykloje, Kauno felčerių mokykloje, kurią baigęs keliose vietovėse dirbo felčeriu. Po to baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1967 m. gegužės 24 d. buvo įšventintas kunigu. Klebonavo Šateikiuose, Upynoje, Raudėnuose, Židikuose, Kaltinėnuose, Papilėje, Žarėnuose. Pablogėjus sveikatai, buvo paskirtas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios altaristu, o 1992 m. kovo 22 d. – naujai įkurtos Ventos parapijos klebonu. 1998 m. atleistas iš pareigų gydytis.

Kun. D. Giedra palaidotas 1998 m. rugpjūčio 3 d. Ventos (Akmenės raj.) kapinėse. Laidotuvių pamaldoms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Koncelebruotines šv. Mišias aukojo 31 kunigas.

-T-