LKMA Telšių skyriaus kreipimasis į kunigus ir pasauliečius


Lietuvių Katalikų Mokslų Akademijos Telšių skyrius, apibendrindamas konferenciją "Parapija – pagrindinė pasauliečių apaštalavimo sritis", vykusią 1998 06 18 Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui A. Vaičiui, generalvikarui J. Gedgaudui, Telšių kunigų seminarijos rektoriui A. Genučiui, dėstytojams, profesūrai bei kitiems dvasininkams iš visos vyskupijos, parengė šį kreipimąsi į visus kunigus, katechetus, katalikiškųjų jaunimo organizacijų vadovus ir parapijų bendruomenių aktyviuosius narius.

Atsiliepdami į Vatikano II Susirinkimo kvietimą pasauliečiams imtis apaštalavimo ir matydami, kaip menkai daugelyje Lietuvos parapijų tikintieji įtraukiami į pastoracinę ir kitokią veiklą, raginame:

1. Atgaivinti kiekvienoje parapijoje pastoracijos tarybų veiklą;

2. Susipažinti su geriausiai dirbančių karitatyvinių grupių patirtimi ir taikyti tą patirtį, kiek įmanoma, savo parapijoje;

3. Labiau rūpintis jaunimo rengimu šeimai, jaunų šeimų dvasiniu ugdymu;

4. Katalikiškųjų jaunimo organizacijų vadovus kuo glaudžiau bendradarbiauti su kunigais;

5. Prie parapijų steigti jaunimo klubus, kad po pamaldų jaunimas turėtų kur susirinkti ir pabendrauti vienas su kitu;

6. Parapijų klebonus labiau domėtis katechetų darbu mokyklose, padėti jiems kuo daugiau mokinių patraukti į tikybos pamokas ir katalikiškąsias moksleivių organizacijas;

7. Katalikus tėvus brandinti savo vaikų meilę Dievui ir Tėvynei, padėti jiems atrasti pašaukimą tarnauti Bažnyčiai ir Tėvynei;

8. Niekada neužmiršti, kad parapija yra Bažnyčios ląstelė, kuri gyva tik tada, kai jos dvasios gyvastimi rūpinasi kunigai ir pasauliečiai. Įprasminti kiekvieno krikščionio pašaukimą apaštalauti atskleidžiant tokios veiklos vertę ir grožį.


LKMA Telšių skyriaus pirmininkas St. Vitkus

LKMA Telšių skyriaus sekretorė A. Raudienė