Šventojo Tėvo sveikinimo telegrama Jo Ekscelencijai Vilkaviškio vyskupijos vyskupui Juozui Žemaičiui Vilkaviškio katedros konsekracijos proga


Sulaukus džiugaus Švč. Dievo Motinos Marijos garbei dedikuotos katedros konsekracijos momento, Šventasis Tėvas sveikina iškilmių dalyvius, didžiai vertina atliktus darbus ir meldžia Viešpatį Dievą, kad ši prasminga ir ilgai laukta šventė sustiprintų visų susirinkusiųjų bei geros valios žmonių ryžtą, remiantis giliomis savo tautos dvasinėmis ir kultūrinėmis tradicijomis, išsaugoti krikščioniškosios pasaulėjautos principus ir kviestų į naują bažnytinio gyvenimo pavasarį. To iš visos širdies linkėdamas Jo Šventenybė popiežius Jonas Paulius II laimina Jûsų Ekscelenciją, šių iškilmingų pamaldų dalyvius, taip pat visus prisidėjusius prie šventovės atkūrimo bei visą Lietuvos kraštą apaštališkuoju Bažnyčios ganytojo palaiminimu.
 

Kardinolas Angelo Sodano, Vatikano valstybės sekretorius