Mirė kunigas Povilas Jankevičius (1908 – 1998)
 

Gegužės 19 d. Kupiškyje, sulaukęs 90 metų, mirė kun. Povilas Jankevičius. Kun. P. Jankevičius gimė Kupiškio parapijoje, Čiovydžių kaime, mokėsi Kupiškio, Rokiškio gimnazijose ir Kauno kunigų seminarijoje. 1934 m. gegužės mėn. buvo įšventintas kunigu. Vikaravo keliose Panevėžio vyskupijos parapijose – Debeikiuose, Pakruojyje, Traupyje, Svėdasuose. Klebono pareigas ėjo Suvainiškio, Salamiesčio, Subačiaus parapijose. 1991 m. buvo paskirtas Kupiškio altaristu. Laidotuvėms vadovavo Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, Sumos pamokslą pasakė kancleris mons. Jonas Juodelis, atsisveikinimo žodį tarė Panevėžio katedros klebonas mons. Juozas Antanavičius. Didelio būrio kunigų ir tikinčiųjų palydėtas amžinajam poilsiui, kun. P. Jankevičius palaidotas Kupiškio kapinėse, tėvų kape.

-kg-