Šv. Antano religijos studijų institute baigėsi mokslo metai
 

Birželio 13 d. į Kretingos bažnyčios šventorių paminėti Šv. Antano religijos studijų instituto studentų mokslo metų užbaigimo susirinko nemažai parapijiečių. Šventė prasidėjo Dievo šlovinimu ir šv. Mišiomis. Vėliau visi rinkosi į instituto salę, kur didžiausio dėmesio susilaukė 13 šiemet šią mokslo įstaigą baigusių absolvenčių. Kai kurios studijas tęs magistrantūroje, kitos tarnaus Bažnyčiai katekizuodamos bei dirbdamos parapijose. Šio instituto direktorius mons. teol. hab. dr. P. Puzaras, sveikindamas absolventes, sakė, kad jų išsilavinimas ir dvasinė kultūra liudys aukštesnėmis vertybėmis grįstą gyvenimą visur, kur jos bedirbtų. Studijas baigusioms merginoms, jų tėvams ir draugams taip pat dėkojo ir kuo geriausios kloties linkėjo direktoriaus pavaduotojas doc. dr. A. Motuzas, dėstytoja mgr. A. Danieliūtė, studentai. Vakaro kulminacija – Šiaulių dramos teatro režisierės Reginos Steponavičiūtės ir instituto studentų spektaklis "Meisteris ir Margarita", pastatytas pagal Bulgakovo to paties pavadinimo romaną.

-jg-


Vilkaviškio vyskupo Juozo Žemaičio MIC aplinkraštis
 

Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis MIC aplinkraščiu savo vyskupijos kunigams, be kita ko, praneša, jog liepos 11 d. bus konsekruojama Vilkaviškio katedra. Konsekracijos iškilmių pradžia 12 val. Klebonų prašoma prieš šį svarbų įvykį parapijose organizuoti dvasinio pobūdžio renginius – dvasinius susikaupimus, adoracijas, maldingas keliones ir pan.

Liepos 5–12 d. Marijampolės mažojoje bazilikoje vyks palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio minėjimo aštuondienis. Šiomis dienomis Mažojoje bazilikoje šv. Mišios bus laikomos 8, 10, 11.30, 13 ir 19 val. Kaip įprasta atlaidų dienomis, kiekvienas dekanatas organizuoja 10 ir 13 val. (sumos) pamaldas: dekanas parenka pamokslininkus, šv. Mišias koncelebruoja to dekanato kunigai, gieda dekanato parapijų chorai. Dekanatai šių metų atlaidų pamaldose dalyvaus šia tvarka: liepos 5, 11 ir 12 d. – Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapija; liepos 6 d. – Alytaus dekanatas; liepos 7 d. – Vilkaviškio dekanatas; liepos 8 d. – Aleksoto dekanatas; liepos 9 d. – Lazdijų dekanatas; liepos 10 d. – Šakių dekanatas. Liepos 12-ąją, atlaidų pabaigos dieną, Marijampolės mažojoje bazilikoje bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.

Vyskupijos kunigų rekolekcijos šiais metais vyks rugpjūčio 25–26 d. Marijampolės šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje ir rugpjūčio 27 d. – Mažojoje bazilikoje. Rekolekcijoms, kurių pradžia 11 val., vadovaus vyskupas Jonas Boruta SJ. Rugpjūčio 27-ąją, paskutiniąją rekolekcijų dieną, numatoma surengti Vyskupijos dieną.


Anykščių rajono kunigų ir policijos komisariato vadovų susitikimas
 

Birželio 2 d. Troškūnų vienuolyne susitikę Anykščių rajono policijos komisariato vadovai ir kunigai kalbėjosi tema "Policijos ir Bažnyčios įtaka sveikos visuomenės formavimui". Komisaras K. Tubis, supažindinęs su nusikalstamumu Anykščių rajone, teigė, kad pagalbos į policiją kreipiasi vis daugiau žmonių. Pasak jo, nusikalstamumas šiais metais, palyginti su praėjusiais, išaugo 8,9 proc. Jis pabrėžė, kad policijai glaudžiai bendradarbiaujant su Bažnyčia padėtis pagerėtų. Pasak Anykščių mero S. Nefo, šis susitikimas – sveikstančios visuomenės ženklas. Meras pasiūlė ateityje į tokius susitikimus kviesti ir mokyklų vadovus. Anykščių dekanas kun. V. Rabašauskas paragino policijos darbuotojus pasvarstyti apie galimybę sekant kunigų pavyzdžiu lankyti šeimas. Susitikimo dalyviai nutarė daugiau dėmesio skirti mokyklinio amžiaus jaunimui, rengti bendrus kunigų, policijos darbuotojų ir moksleivių susitikimus, kuriuose teisėtvarkos problemos būtų sprendžiamos remiantis Dievo įsakymais. Rudenį tokį renginį numatoma suorganizuoti Anykščių policijos komisariate.

-jp-


Įkurta pal. J. Matulaičio Kolpingo šeima Kaune
 

Birželio 7 d. mons. K. Senkaus ir pal. Jurgio Matulaičio parapijiečių iniciatyva Pal. Jurgio Matulaičio namuose buvo įkurta Pal. J. Matulaičio Kolpingo šeima. Šia proga Pal. J. Matulaičio namų koplyčioje šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė mons. K. Senkus, jis akino veikloje vadovautis Dievo ir artimo meilės dvasia, padėti vienas kitam, visur ir visada būti tikrais krikščionimis. Po šv. Mišių vykusiame steigiamajame susirinkime buvo aptarti ir priimti įstatai, išrinkta valdyba: jos pirmininku tapo A. Čiurlys, dvasios tėvu – mons. K. Senkus, nariais – R. Lagūnienė, V. Miklyčienė, A. Leskauskienė, revizorė D. Šlapšinskienė. Susirinkime buvo aptartos Kolpingo šeimos pagrindinės veiklos kryptys, akcentuota dvasingumo svarba.

-jp-


Viduklėje pašventinta Kristaus Karaliaus skulptūra
 

Birželio 13 d., per šv. Antano atlaidus, arkivyskupas S. Tamkevičius Viduklės bažnyčioje teikė Sutvirtinimo sakramentą ir pašventino Viduklės klebono V. Aukštakalnio, Žemaičių bendrijos narių Z. Žukausko ir A. Pociaus, architektės M. Purvinienės iniciatyva aikštėje prie bažnyčios pastatytą Kristaus Karaliaus skulptūrą (skulptorius – klaipėdietis G. Jonkus), atstatytus pokario metais nugriautus du kryžius bei Dievo Motinos Marijos statulą. Šv. Mišias koncelebravęs ir pamokslą sakęs arkivyskupas S. Tamkevičius paragino tikinčiuosius sekant šv. Antano ir kitų šventųjų pavyzdžiu siekti tikro gyvenimo, kurį teikia Jėzus – Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, rūpintis savo sąžine. Po šv. Mišių arkivyskupas su Viduklės klebonu V. Aukštakalniu aplankė Blinstrubiškių pensionatą. Ganytojas, palaiminęs jo darbuotojus ir gyventojus, pabrėžė, jog kenčiantys žmonės Bažnyčiai yra patys brangiausi, nes savo vargais ir kentėjimais jie prisideda prie Kristaus kančios. Pensionato darbuotojus arkivyskupas S. Tamkevičius akino dirbti su meile ir priminė jiems Kristaus žodžius: "Ką padarėte vienam iš šių mažiausių brolių, man padarėte".

-jp-


Pranciškonų tretininkų susitikimas Kretingoje
 

Birželio 13 d., per šv. Antano atlaidus, į Kretingą iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos bei kitų Lietuvos miestų ir kaimų susirinko pranciškonai tretininkai. Susitikimas prasidėjo aktyviu ir nuoširdžiu Dievo šlovinimu Kretingos bažnyčios šventoriuje. Vėliau brolis Gediminas OFM dalijosi mintimis apie šventąjį Antaną. Iš naujo buvo apžvelgtas pranciškoniškasis gyvenimo būdas, kalbėta apie šv. Antano ir šv. Pranciškaus ryšį, išryškinta vienuolio abito kilmė bei reikšmė. Susitikimo pabaigoje bažnyčioje buvo švenčiama Eucharistija.

-gj-


Panevėžio vyskupijoje paminėta Gedulo ir Vilties diena
 

Gedulo ir Vilties dienos išvakarėse kun. A. Lipniūno centras visus pakvietė į Berčiūnus, į Kryžiaus kelią, kuriame dalyvavo apie 500 žmonių. Kryžiaus kelio vakaras prasidėjo Tautos kankinių bažnyčioje A. Lipniūno jaunimo kultūros centro grigališkojo choro koncertu. Kryžiaus keliui vadovavo ir kryžių nešė Kristaus Karaliaus katedros klebonas mons. J. Antanavičius, dalyvavo Truskavos klebonas P. Baniulis, Naujamiesčio klebonas A. Dauknys, Upytės klebonas A. Breivė, Švč. Trejybės bažnyčios klebonas kan. B. Antanaitis, Petro ir Povilo bažnyčios vikaras A. Kasperavičius, iš Čikagos atostogų grižęs kun. R. Gudelis, misionierius iš Amerikos tėvas Donaldas. Gedulo ir Vilties dienos šv. Mišias už žuvusiuosius ir ištremtuosius Panevėžio katedroje aukojo mons. J. Antanavičius. Po Mišių parodyta meninė programa "Ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva", skirta Juozo Lukšos-Daumanto ir visos Lietuvos partizanų laisvės kovoms atminti.

-as-


Seminaras "Solidarumas vaikų labui"

Birželio 17 d. į seminarą "Vaikų vasaros poilsis ir jų socializacija" Kaune susirinko nemažai visuomeninių organizacijų ir savivaldybės atstovų, kuriems rūpi rizikos grupės vaikų ir jų šeimų problemos. Kauno arkivyskupijos Caritas reikalų vedėja O. Virbašiūtė papasakojo apie Caritas veiklą. Caritas valgykla, kurioje maisto gauna apie 800 kauniečių, ir apie 100 vaikų maitinantys Vaikų dienos centrai veiks visą vasarą. Petrašiūnų parapija organizuoja vaikų vasaros stovyklą. Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistės pranešė, kad per vasaros atosotogas vaikai bus maitinami visose vidurinėse mokyklose. Vyriausybė šiais metais vaikų poilsiui organizuoti skyrė labai mažai lėšų. Nemokamus kelialapius gaus tik našlaičiai. Taigi daugeliui socialiai remtinų šeimų vaikų vasarą ir vėl gali tekti "šlaistytis miesto gatvėmis". Seminaro dalyviai nuogastavo, kad valstybė neturi vieningos politikos teikiant pagalbą rizikos grupės šeimoms. Visuomeninės organizacijos gali padėti šeimai ar vaikui tik neatidėliotinu atveju ir ribotą laiką. Daug naudingos informacijos apie padėtį parapijose suteikė kai kurių parapijų klebonai. Kiekvienas seminaro dalyvis buvo aprūpintas informacine medžiaga, kad prireikus žinotų, kur kreiptis dėl pagalbos vaikui.

-ok-


Eucharistinė adoracijos naktis padėkos intencija
 

Naktį iš birželio 19-osios į 20-ąją Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje Švč. Jėzaus Širdies tarnaičių kongregacija surengė Eucharistijos adoraciją padėkos intencija. Pagerbę giesmėmis Švč. Mergelę Mariją, apėję Kryžiaus kelią ir pašlovinę Viešpatį, susirinkusieji dalyvavo šv. Mišiose, kurias koncelebravo arkivyskupas S. Tamkevičius ir kunigai. Joms pasibaigus, nuo 22 val. iki 5 val. buvo adoruojamas Švenčiausiasis sakramentas, giedamas Švč. Jėzaus Vardo rožinys, rytmetiniam Viešpaties šlovinimui vadovavo seserys kazimierietės, maldos sambūris "Marijos vaikai", Eucharistijos bičiuliai, Švč. M. Marijos rožinio bendruomenė, Eucharistinio Jėzaus seserys, elzbietietės. 5 val. ryto buvo aukojamos šv. Mišios, kurių metu pamokslą pasakė kun. tėvas L. Jagminas SJ, giedojo Domeikavos parapijos choristai. Kitas Eucharistines naktis numatoma surengti liepos 31 d. Raudondvario šv. Kūdikelio Jėzaus Teresės bažnyčioje ir rugsėjo 11 d. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje.

-jp-


Domeikavoje pašventinti pirmieji Lietuvos kančių memorialo paminklai
 

Nuo 1993 m. Domeikavoje statoma Lietuvos Kankinių bažnyčia. Birželio 14-oji šios parapijos tikintiesiems yra ypač minėtina diena, nes ji tiesiogiai siejasi su bažnyčios vardu. Būtent šią dieną šiemet buvo pašventinti pirmieji pradėto kurti Lietuvos kančių memorialo paminklai. Numatomo skulptūrų parko architektas – Kęstutis Pempė. Memorialą sudarys 14 skulptūrų ar skulptrūrinių kompozicijų, kurios atspindės lietuvių kančias nuo kryžiuočių laikų iki dabar. Laikraštėlyje Domeikavos krivūlė teigiama, kad šios 14 skulptūrų atitiks Kristaus kančios stotis.

-jž-


LKMA Telšių skyriaus konferencija
 

Birželio 18 d. Telšiuose buvo surengta LKMA Telšių skyriaus konferencija, kurioje svarstyti pasauliečių apaštalavimo klausimai. Konferencija prasidėjo katedroje koncelebruotinėmis šv. Mišiomis, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Po įžanginio vyskupo žodžio pranešimą "Pasauliečių veikla parapijoje" perskaitė Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. A. Genutis, o apie pasauliečių karitatyvinę veiklą kalbėjo Kaltinėnų klebonas kun. P. Linkevičius. Vėliau buvo dirbama keturiomis grupėmis. Konferencija priėmė kreipimąsi į Telšių vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius.

-T-


Dvasinės lavybos Pažaislio rekolekcijų namuose
 

Birželio 10 – 18 d. Pažaislio rekolekcijų namuose vyko aštuondienės šv. Ignaco dvasinės lavybos, kurias organizavo tėvas kun. Vytautas Sadauskas SJ, o vedė tėvas kun. Lionginas Virbalas SJ, tėvas kun. Vidas Karvelis SJ, ses. Alma Vabuolaitė OFS ir svečias iš JAV, žinomas dvasios vadovas Demis Commo SJ. Kiekvienas rekolekcijų dalyvis kartą per dieną asmeniškai susitiko su savo dvasios vadovu. Visi meldėsi atskirai ir drauge, šventė Eucharistiją, skaitė liturgines valandas. Tokios rekolekcijos skatina įsitraukti į aktyvesnį maldos gyvenimą, padeda surasti savo pašaukimą, įžvelgti Dievo valią ir į ją atsiliepti. Neseniai tėvas kun. Vytautas Sadauskas SJ Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje vadovavo didžiosioms dvasinėms lavyboms, kuriose dalyvavo apie 60 asmenų.

-gj-


Keliais žodžiais

Anykščiai. Gegužės 31-ąją, per Sekmines, Anykščių šv. Mato bažnyčioje vyko Panevėžio vyskupijos vaikų ir jaunimo chorų šventė "Giedame Šventajai Dvasiai". Joje dalyvavo jaunieji giesmininkai iš Rokiškio, Pabiržės, Salako, Panevėžio, Tauragnų, Daugailių, Kupiškio, Linkaučių ir Anykščių. Pasibaigus šventei, jaunimą ir svečius Anykščių klebonas S. Krumpliauskas pakvietė į Anykščių kultūros rūmuose surengtą agapę. Visus pradžiugino Anykščių vaikų meno kolektyvų koncertas.

Klaipėda. Birželio 7 d. Klaipėdos katechetikos centre parapijiečiai, pakviesti klebono A. Baniulio, paminėjo Tėvo dieną. Tą patį sekmadienį taip pat buvo tęsiamas "Atsinaujinimo Dvasioje" seminaras, kurio dalyviai šį sykį klausėsi Živilės Ringytės mokymo apie krikščioniško gyvenimo svarbiausius momentus – maldą, bendruomenę, tarnavimą. Po vakarinių šv. Mišių žmonės vėl rinkosi į Katechetikos centrą padiskutuoti su "Tikėjimo ir šviesos" bendruomenės nariais, atvykusiais iš Vilniaus ir Kretingos.
-dm-

Kazlų Rūda. Blaivybės sąjūdžio kapeliono kunigo Igno Plioraičio iniciatyva Kazlų Rūdos literatų klubo "Girių versmė" nariai ėmėsi tvarkyti Nepriklausomybės akto signataro, profesoriaus, akademiko, redaktoriaus, Ateitininkų federacijos vado, kankinio Prano Dovydaičio, kurio gimimo 110-osios metinės buvo paminėtos 1996 m., Runkių kaime esančią tėviškę.
-vf-

Virbalis. Birželio 14 d., per šv. Antano atlaidus, Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC suteikė Sutvirtinimo sakramentą 227 asmenims. Tą pačią dieną kunigas jubiliatas Vladas Bilius (gim. 1910 m.) minėjo savo 65-erių metų kunigystės jubiliejų. Jubiliatą, kuris Virbalyje darbuojasi jau 53 metus, nuoširdžiai sveikino vyskupas J. Žemaitis MIC, prel. V. Bartuška, kiti kunigai ir parapijiečiai.
-vf-

Nemunaitis. Birželio 14 d. Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis Nemunaičio bažnyčioje suteikė Sutvirtinimo sakramentą 91 asmeniui. Prieš šv. Mišias parapijos klebonas V. Rudzinskas vizituojančiam parapiją Kaišiadorių vyskupijos ganytojui perskaitė raportą apie atliktus darbus. Po šv. Mišių parapijiečiai sveikino vyskupą ir jį lydėjusius generalvikarą prel. J. Jonį, Alovės parapijos kleboną Z. Gustainį bei kitus svečius.
-jg-

Birželio 20 d. iškilmingai atidaryta Nemunaičio jaunučių stovykla. Vakare apie šimtas vaikų susirinko Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur šv. Mišias koncelebravo stovyklos vadovas kun. Darius Vasiliauskas bei parapijos klebonas kun. Valerijus Rudzinskas. Iškilmingoje šv. Mišių aukoje taip pat dalyvavo penki Kunigų seminarijos auklėtiniai, kurie darbuosis Nemunaičio stovykloje.
-vv-